گزارش شش ماهه دو فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات عرفانی

بازه زمانی 98/04/01 تا 98/09/10 

 درصد پذیرش مقالات  7 درصد
 مدت زمان انتظار جهت پذیرش  2 تا 6 ماه
 مدت زمان احتمالی جهت چاپ  6 ماه
 تعداد مقالات دریافتی  90 مقاله
 تعداد مقالات رد شده  58مقاله
 تعداد مقالات پذیرفته شده  7 مقاله
 تعداد مقالات در انتظار چاپ  0 مقاله