گزارش یک ساله دو فصلنامه علمی- پژوهشی ادبیات عرفانی از تاریخ 1/1/97 تا تاریخ 13/12/97

   گزارش یک ساله دو فصلنامه علمی- پژوهشی ادبیات عرفانی از تاریخ 1/1/97 تا تاریخ 13/12/97

درصد پذیرش مقالات

  9 درصد

مدت زمان انتظار جهت پذیرش

 2 تا 6 ماه

مدت زمان احتمالی جهت چاپ

 2 تا 4 ماه

تعداد مقالات دریافتی

220 مقاله

تعداد مقالات رد شده

156 مقاله