دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1391، صفحه 7-159 
7. متناقض‌نما در دیوان کبیر ابن‌عربی

صفحه 73-95

روح الله صیادی نژاد؛ فاطمه سمیعی ولوجردی