دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-198 
1. انواع خواب و رؤیا در مثنوی

صفحه 33-58

سیداحمد پارسا؛ گل اندام واهیم