دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-207 
2. بررسی ساختار مدور سوانح‌العشاق احمد غزالی

صفحه 56-81

نسرین فقیه ملک‌مرزبان؛ سپیده جواهری