داوران

نام داور سمت / سازمان
داود اسپرهم مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
حسین آقاحسینی دانشگاه اصفهان
حسن اکبری بیرق
نصراله امامی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
عیسی امن خانی استادیار دانشگاه گلستان
شهره انصاری
بهادر باقری
علی اکبر باقری خلیلی ایران-بابلسر- دانشگاه مازندران-دانشکده علوم انسانی-گروه ادبیات فارسی
محمدصادق بصیری دانشگاه شهید باهنر کرمان
نگین بی نظیر دانشگاه گیلان
محمد بهنام فر عضو هیت علمی دانشگاه بیرجند
سید احمد پارسا اعضو هیات علمی دانشگاه کردستان
زهرا پارسا پور
لیلا پژوهنده دانشگاه قم
مهین پناهی
محمد تقوی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
سوسن جبری
حجت الله جوانی گروه ادیان و عرفان دانشگاه الزهراء(س)
سپیده جواهری دانشگاه الزهرا
اکرم جودی نعمتی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق
زهرا حیاتی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علیرضا حاجیان نژاد دانشگاه تهران
بهجت السادات حجازی هیات علمی/ دانشگاه شهید باهنر
سعید حسام پور عضو هیات علمی / دانشگاه شیراز
سیدمحسن حسینی عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
مریم حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
محمدحسن حسن زاده دانشگاه علامه طباطبایی
مریم خلیلی جهان تیغ
علیرضا خواجه گیر عضو هیات علمی گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه شهرکرد
حسن ذوالفقاری دانشگاه تربیت مدرس
سیدمحمد راستگوفر استاد دانشکدۀ ادبیات دانشگاه کاشان
رقیه رستم پور ملکی
احمد رضایی دانشیار
قدسیه رضوانیان دانشگاه مازندران
مسعود روحانی دانشگاه مازندران
حسین یزدانی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور
سید مهدی زرقانی
مهدی زمانی دانشگاه پیام نور
ناصر سارلی دانشگاه خوارزمی
فرهاد ساسانی زبان شناسی
علی اکبر سام خانیانی دانشگاه بیرجند
قهرمان شیری عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
سعید شفیعیون زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
نسرین شکیبی ممتاز
مریم صادقی
باقر صدری نیا
محمد رضا صرفی دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکده ادبیات - گروه زبان و ادبیات فارسی
علی صفایی سنگری
سهیلا صلاحی مقدم
حمید طاهری
قدرت الله طاهری مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
مریم عاملی رضایی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی
حبیب الله عباسی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
پارسا یعقوبی جنبه سرایی عضو هییت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
نسرین علی اکبری
ذوالفقار علامی مهماندوستی هیات علمی
مهبود فاضلی هیئت علمی دانشگاه الزهرا
عبدالحسین فرزاد
حسین فقیهی عضوهیات علمی دانشگاه الزهرا
نسرین فقیه ملک مرزبان
علیرضا فولادی
سید علی قاسم زاده دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
محمدکاظم کهدویی
سپیده یگانه استادیار
مصطفی گرجی مدیر گروه ادبیات دانشگاه پیام نور
احمد گلی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
پروین گلی زاده
محبوبه مباشری دانشگاه الزهرا
مهدی محبتی دانشگاه زنجان
علی محمدی عضو هیئت علمی
علی محمدی اسیا بادی
عباس محمدیان عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
یوسف محمد نژاد پژوهشگاه علوم انسانی
محمود مدبری
فاطمه مدرسی دانشگاه ارومیه
سید جواد مرتضایی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
پارسا مستعلی
رحمان مشتاق مهر استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
علیرضا مظفری
مهدی ملک ثابت دانشگاه یزد
بتول مهدوی بابلسر دانشگاه مازندران عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
بهمن نزهت
مهدی نیک منش تهران_دانشگاه الزهرا
علیرضا نیکویی
ناصر نیکو بخت استاد
لیلا هاشمیان دانشگاه بوعلی سینا
اسداله واحد
محمد کاظم یوسف پور