داوران

از داوران محترم تقاضا می‌شود، انجام داوری برای نشریه ادبیات عرفانی را در پروفایل Publons خود ثبت نمایند. راهنمای ثبت نام در  Publons

فرِآیند داوری

داوران نشریه در سال 1399

داوران نشریه در سال 1398