آ

 • آبراهام مزلو بازنمایی و تحلیل ساختارهای مردم گرایی در سیرۀ عملی و نظری ابوسعید ابوالخیر با رویکرد نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 9-39]

 • آب و عطش نمادهای عرفانی «آب» و «عطش» در واقعه عاشورا [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 7-28]

 • آخرت ترس از مرگ در آثار عطار [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 65-92]

 • آداب الفقراء باباجعفر ابهری، عارف گمنام منطقه ی جبال و «آداب الفقراء» وی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 105-125]

 • آدم معنای زندگی از دیدگاه ابن عربی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 151-169]

 • آرمان‌شهری بررسی مؤلفه‌های آرمان‌شهری گفتمان های فتوت [دوره 14، شماره 31، 1401، صفحه 37-75]

 • آگاهی تحلیل سوانح­ العشاق از دیدگاه «من استعلایی» پدیدارشناختی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 33-64]

 • آگاهی موانع و آثار سیرانفسی انسان در بینش عرفانی مولانا (با تاکید بر مثنوی) [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 181-208]

 • آنیما بررسی و تحلیل کهن‌الگوی آنیما در غزل‌های مولانا [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 111-153]

 • آنیما/ آنیموس مقایسة تطبیقی سیر کمال‎جویی در عرفان و روان‎شناسی یونگ [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 163-195]

 • آیات قرآن بررسی چرایی و چگونگی تأویل آیات قرآنی در کشف المحجوب هجویری [دوره 14، شماره 31، 1401، صفحه 9-36]

 • آیرونی نگرش آیرونیک شمس تبریزی به گفتمان‌ها و نهادهای جامعة عصر خود [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 137-162]

 • آینه بازتاب نماد آینه در عرفان و اسطوره با تکیه بر بندهشن و مرصادالعباد [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 143-174]

 • آیین مانوی «انسان کامل» درعرفان اسلامی و مقایسه آن با هرمزدبغ درآیین مانوی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 7-30]

ا

 • ابلیس سیمای محمد(ص) در آثار عین القضات همدانی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 25-48]

 • ابن‌خفیف شیرازی بررسی و تحلیل مشرب عرفانی ابن خفیف شیرازی [دوره 15، شماره 32، 1402، صفحه 9-49]

 • ابن‌سینا بازنگری رمز تنبیه اول نمط نهم اشارات و تنبیهات در رد انتساب سلامان و ابسال به ابن سینا [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 33-56]

 • ابن طفیل واکاوی شخصیّت «نی» و «حی»در منظومۀ نی نامۀ مولانا و داستان حی بن یقظان ابن طفیل [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 177-206]

 • ابن‌عربی بررسی مفهوم تجلّی و انواع آن از دیدگاه ابن‌عربی [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 101-120]

 • ابن‌عربی قلب و خصوصیات آن از دیدگاه ابن‌عربی [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 27-55]

 • ابن‌عربی خوانش شارحان گلشن راز از اعیان ثابته و تطبیق آن با آرای ابن‌عربی [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 155-180]

 • ابن‌عربی رابطه خدا و هستی از دیدگاه ابن‌عربی و شمس مغربی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 23-45]

 • ابن‌عربی متناقض‌نما در دیوان کبیر ابن‌عربی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 73-95]

 • ابن عربی نقطه و دایره در ادبیات عرفانی فارسی مطابق با مکتب ابن عربی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 163-182]

 • ابن عربی تحلیل عناصر واژگانی ترجمان‌الاشواق ابن عربی بر مبنای رویکرد زبان‌شناسی زیست‌‌محیطی [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 45-69]

 • ابن‌قیسرانی اباحت سماع به روایت ابن‌قیسرانی و غزالی [دوره 15، شماره 33، 1402]

 • ابوالقاسم قشیری رساله قشیریه و تأثیر آن بر یکی از متون صوفیانه قرن دهم هجری [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 7-21]

 • ابوسعید ابوالخیر بازنمایی و تحلیل ساختارهای مردم گرایی در سیرۀ عملی و نظری ابوسعید ابوالخیر با رویکرد نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 9-39]

 • ابوسعید ابوالخیر سنجشِ نظر ابوسعید ابوالخیر و کریشنا مورتی دربارۀ برون‌رفت از بحرانِ معنا [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 149-177]

 • ابوسعید ابی الخیر مبارزه با نفس در نقل‌قول‌های مستقیم ابوسعید ابی‌الخیر در اسرارالتوحید [دوره 15، شماره 33، 1402]

 • ابوعبدالله نفّری خداشناسی عرفانی در المواقف و المخاطبات ابوعبدالله نفّری [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 99-130]

 • اتّصال فنا و بقا و اتّحاد و اتّصال در دیوان بیدل دهلوی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 65-91]

 • احادیث نبوی شمس تبریزی و تأویل های عرفانی او از احادیث نبوی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 73-104]

 • احمد جام تحلیل معرفت‌شناختی کرامات شیخ احمد جام ژنده پیل [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 111-140]

 • احمد غزالی بررسی ساختار مدور سوانح‌العشاق احمد غزالی [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 56-81]

 • اختیار پیامدهای سیاسیِ فهم عین‌القضات همدانی از مقوله «جبر و اختیار» [دوره 15، شماره 32، 1402، صفحه 51-76]

 • ادب عرفانی جلوه‌های نمادین رنگ در ادب عرفانی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 7-42]

 • ادب غنایی تحلیل محتوایی و زبانی مفاخره‌ای بدیع از پیامبر (ص) به روایت نجم‌الدین رازی [دوره 14، شماره 31، 1401، صفحه 101-121]

 • ادبیات تطبیقی واکاوی شخصیّت «نی» و «حی»در منظومۀ نی نامۀ مولانا و داستان حی بن یقظان ابن طفیل [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 177-206]

 • ادبیّات تطبیقی تحلیل تطبیقی مقولۀ عشق در داستان ضیافت افلاطون و داستان پادشاه و کنیزک مولانا [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 7-32]

 • ادبیات صوفیانه تأثیرپذیری متون نقّالیِ شاهنامه از عناصر صوفیانه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 36-65]

 • ادبیات عرفانی پر ریختن رمزی جهان‌شمول از مثال اعلایی واحد در فرهنگ عرفانی ملل [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 181-207]

 • ادبیات عرفانی تجربۀ عرفانی در «موقعیت‌های مرزی» و بازتاب آن در مثنوی (مطالعۀ موردی حکایت‌های پیر چنگی و موسی و شبان) [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 51-78]

 • ادبیات عرفانی نسبت‌ سلوک و شهود در عرفان مولانا [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 101-129]

 • ادبیات عرفانی. ژنت تحلیل روابط بینامتنی ملفوظات شبه‌قاره و مجالس(مطالعۀ موردی مجالس سبعه و فوایدالفؤاد) [دوره 15، شماره 33، 1402]

 • ادبیات عصر اموی مأخذیابی و تحلیل تصرفات مولانا و شمس در ادبیات عاشقانه عصر اموی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 115-140]

 • ادبیات کلاسیک بحر المحبة فی اسرار المودة تفسیری ادبی- عرفانی از سورۀ یوسف علیه ‏السلام و ناگفته‎ هایی دربارۀ آن [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 9-38]

 • ادبیات کودک تحلیل داستان‌های کودکان با درونمایۀ عرفانی: مطالعۀ موردی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 55-83]

 • ادراک و احساس تحلیل نشانه معنا‌شناختی «دیدن» و پدیدارهای دیداری درکشف‌الاسرار و مکاشفات‌الانوار روزبهان بقلی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 41-64]

 • ادموند هوسرل مؤلفه­ های پدیدارشناسی هوسرلی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 173-204]

 • ادیان درخت در نمادپردازی های عارفانه و ریشه های اسطوره ای آن [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 67-93]

 • ارزش زندگی معنای زندگی از دیدگاه ابن عربی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 151-169]

 • ازخودبیگانگی موانع و آثار سیرانفسی انسان در بینش عرفانی مولانا (با تاکید بر مثنوی) [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 181-208]

 • استدلال (قیاس رویکرد مولانا نسبت به استدلال [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 125-150]

 • استعاره نگرش آیرونیک شمس تبریزی به گفتمان‌ها و نهادهای جامعة عصر خود [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 137-162]

 • استعاره نقطه و دایره در ادبیات عرفانی فارسی مطابق با مکتب ابن عربی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 163-182]

 • استعاره طرح‌وارۀ عمودی (نزولی/ صعودی) در منطق‌الطیر عطار [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 119-144]

 • استعاره‌های رویشی استعاره مفهومی رویش در معارف بهاء ولد [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 137-172]

 • استعاره‌های مفهومی استعاره مفهومی رویش در معارف بهاء ولد [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 137-172]

 • استعاره‌های مفهومی تطور استعاره عشق از سنائی تا مولانا [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 43-80]

 • استعاره‌ی شناختی مقایسه مفهوم «وحدت» در مثنوی‌های مولانا و بیدل دهلوی بر اساس استعاره‌ها‌ی شناختی [(مقالات آماده انتشار)]

 • استعارۀ زنجیرۀ بزرگ بررسی مفهوم تکاملی مرگ در اشعار مولانا براساس نظریه استعاره شناختی مدل فرهنگی استعاره زنجیره بزرگ [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 7-29]

 • استعارۀ شناختی تبیین مفهوم وحدت در مثنوی با استعارۀ شناختی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 33-67]

 • استعارۀ مفهومی بررسی مفهوم تکاملی مرگ در اشعار مولانا براساس نظریه استعاره شناختی مدل فرهنگی استعاره زنجیره بزرگ [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 7-29]

 • استعارۀ مفهومی بررسی استعارۀ مفهومی «جهان هستی، درخت است» در متون عرفانی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 7-31]

 • استقراء رویکرد مولانا نسبت به استدلال [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 125-150]

 • اسرائیلیات نقد و تحلیل الگوی تفسیری هاروت و ماروت در داستان شیخ صنعان با تکیه بر نظریۀ بیش‌متنیت ژرار ژنت [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 177-203]

 • اسرارالتوحید بازخوانی حکایت‌های عرفانی اسرارالتوحید با رویکرد روانشناسی مثبت‌گرا [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 7-32]

 • اسرارالتوحید مبارزه با نفس در نقل‌قول‌های مستقیم ابوسعید ابی‌الخیر در اسرارالتوحید [دوره 15، شماره 33، 1402]

 • اسطوره بررسی و تحلیل کهن‌الگوی آنیما در غزل‌های مولانا [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 111-153]

 • اسطوره درخت در نمادپردازی های عارفانه و ریشه های اسطوره ای آن [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 67-93]

 • اسطوره تحلیل کارکرد دیدگاه اسطوره‌ای الیاده در صفوة‌الصفای ابن‌بزاز اردبیلی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 81-105]

 • اسطوره قهرمان تحلیل الگوی اسطوره‌ای- عرفانی از شخصیت رابعه عَدَویه با تکیه بر روایت تذکره‌الاولیا [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 7-40]

 • اسلام کارکرد مشترک اسطوره و عرفان [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 149-168]

 • اسلام در کشمیر دیپلماسی عرفانی؛ نگاهی به آثار حضور «شاه همدان» در کشمیر [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 107-127]

 • اسماء جمالی بررسی مقایسه ای سیر اسماء جمالی خداوند در متون عرفانی قرن چهارم و ششم هجری (مطالعه موردی کشف المحجوب و روح الارواح) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 27-55]

 • اشارات و تنبیهات بازنگری رمز تنبیه اول نمط نهم اشارات و تنبیهات در رد انتساب سلامان و ابسال به ابن سینا [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 33-56]

 • اشراق مکتب سوررئالیسم و اندیشه­های سهروردی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 105-136]

 • اُشو تصویر خداوند در اندیشه اشو: وجوه افتراق تعالیم او با آموزه های مولانا [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 107-134]

 • اصالت معانی مسألۀ زایش معانی از صور و اصالت زبان از دیدگاه عارفان [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 7-31]

 • اضطراب معرفت و موقعیت های مرزی در مثنوی مولوی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 83-117]

 • اضطراب انواع اضطراب در اندیشه و آثار عطار [دوره 14، شماره 31، 1401، صفحه 157-188]

 • اعیان ثابته خوانش شارحان گلشن راز از اعیان ثابته و تطبیق آن با آرای ابن‌عربی [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 155-180]

 • افشانش انتقالی تحلیل داستان «طوطی و بازرگان» مثنوی معنوی براساس نظریۀ افشانش ژاک دریدا [دوره 14، شماره 31، 1401، صفحه 77-99]

 • افشانش معنا تحلیل داستان «طوطی و بازرگان» مثنوی معنوی براساس نظریۀ افشانش ژاک دریدا [دوره 14، شماره 31، 1401، صفحه 77-99]

 • افشانش وضعی تحلیل داستان «طوطی و بازرگان» مثنوی معنوی براساس نظریۀ افشانش ژاک دریدا [دوره 14، شماره 31، 1401، صفحه 77-99]

 • افعال بررسی مفهوم تجلّی و انواع آن از دیدگاه ابن‌عربی [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 101-120]

 • افغانستان تجلّی مضمون عشق در شعر عرفانی معاصر افغانستان با تکیه بر اشعار مجنون شاه کابلی، مستان شاه کابلی و حیدری وجودی [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 71-102]

 • افق-منظر تحلیل جغرافیای نمادین مکان- کهف در تفسیر عرائس البیان روزبهان با رویکرد نقد مضمونی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 125-152]

 • افلاطون تحلیل تطبیقی مقولۀ عشق در داستان ضیافت افلاطون و داستان پادشاه و کنیزک مولانا [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 7-32]

 • اقتدارگرایی منطق حاشیه در مثنوی: سبک ایضاحی و اقتدار مؤلف-راوی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 141-165]

 • اقتضای حال بررسی تأویل و سطوح مختلف آن در حدیقة سنایی [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 33-64]

 • اگزیستانسیالیسم سفر؛ تجربۀ زیسته خوانش اگزیستانسیالیستی از الگوی سفر-زندگی شمس پرنده [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 129-151]

 • التباس نقد و تحلیل پدیدارشناختی عرفان روزبهان با تأکید بر مبحث «تجلیات التباسی» در عبهرالعاشقین [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 1-26]

 • التفات نقد و تحلیل پدیدارشناختی عرفان روزبهان با تأکید بر مبحث «تجلیات التباسی» در عبهرالعاشقین [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 1-26]

 • الکشف عن منازل ‌السائرین سه‌گانۀ اسلام، ایمان و احسان از نظر خواجه یوسف همدانی (با تکیه بر دست‌نویس نویافتۀ الکشف) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 67-95]

 • اللمع جایگاه سماع در امهات متون عرفانی تا قرن پنجم(هـ ق) [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 111-133]

 • المواقف و المخاطبات بررسی ویژگی‌های «متن مغلوب صوفیانه» در انطباق با المواقف و المخاطبات عبدالجبّار نفّری [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 9-38]

 • المواقف و المخاطبات خداشناسی عرفانی در المواقف و المخاطبات ابوعبدالله نفّری [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 99-130]

 • المواقف و المخاطبات بررسی ویژگی‌های «انسان این جهانی» در المواقف و المخاطبات عبدالجبار نفّری [(مقالات آماده انتشار)]

 • الهی‌نامة حسینی شیرازی معرفی الهی‌نامه حسینی شیرازی و اثرپذیری وی از مثنوی معنوی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 211-246]

 • الهی‌نامه بررسی علل بیان‌ناپذیری تجربه‌های عرفانی در مثنوی‌های عطّار(الهی‌نامه، منطق‌الطّیر، مصیبت‌نامه) [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 59-83]

 • الیاده تحلیل کارکرد دیدگاه اسطوره‌ای الیاده در صفوة‌الصفای ابن‌بزاز اردبیلی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 81-105]

 • امانت الهی نقد انگاره بی بهرگی فرشته از عشق در شعر حافظ [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 133-162]

 • اندیشة سیاسی پیامدهای سیاسیِ فهم عین‌القضات همدانی از مقوله «جبر و اختیار» [دوره 15، شماره 32، 1402، صفحه 51-76]

 • اندیشۀ سیاسی دلالت‌های سیاسی اندیشۀ عین‌القضات همدانی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 121-147]

 • انسان تحلیل رابطه ی «انسان و خدا» در میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی با الهام از نظریه ی« من» و «تو»ی مارتین بوبر [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 43-73]

 • انسان تحلیل محتوای کیفی و کمی گلشن راز شیخ محمود شبستری [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 80-105]

 • انسان بررسی تطبیقی هستی‌شناسی عرفانی ابوحامد غزالی و بهاءولد [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 9-37]

 • انسان این جهانی بررسی ویژگی‌های «انسان این جهانی» در المواقف و المخاطبات عبدالجبار نفّری [(مقالات آماده انتشار)]

 • انسان‌شناسی پیامدهای سیاسیِ فهم عین‌القضات همدانی از مقوله «جبر و اختیار» [دوره 15، شماره 32، 1402، صفحه 51-76]

 • انسان‌شناسی عرفانی بررسی ویژگی‌های «انسان این جهانی» در المواقف و المخاطبات عبدالجبار نفّری [(مقالات آماده انتشار)]

 • انسان کامل سیر اندیشه ولایت در تصوف اسلامی(بر پایه امهات کتب نثر صوفیه) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 89-120]

 • انسان کامل «انسان کامل» درعرفان اسلامی و مقایسه آن با هرمزدبغ درآیین مانوی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 7-30]

 • انسان مادون بررسی ویژگی‌های «انسان این جهانی» در المواقف و المخاطبات عبدالجبار نفّری [(مقالات آماده انتشار)]

 • انکارِ خواست زندگی رویکرد تطبیقی – تحلیلی ملال و گریز از آن در اندیشه سنایی و شوپنهاور [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 47-72]

 • انوار المرشدیه معرفی تحلیلی و مقایسة سه سیرت‌نامة محمود بن‌عثمان دربارة دو تن از مشایخ معروف فارس در قرن هشتم (شیخ ابواسحاق کازرونی و شیخ امین‌الدین بلیانی) [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 123-161]

 • انواع تأویل بررسی تأویل و سطوح مختلف آن در حدیقة سنایی [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 33-64]

 • انواع جهت‌گیری کارکرد راوی و عمل روایت در مصیبت نامه عطّار [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 81-122]

 • ایدئولوژی چپ تحلیل انتقادی روایت زندگی و مرگ حلاج در گفتمان انقلابی/ چپ [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 7-43]

 • ایماژهای زندگی معنای زندگی در مصیبت نامة عطار نیشابوری [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 65-90]

 • ایمان و احسان سه‌گانۀ اسلام، ایمان و احسان از نظر خواجه یوسف همدانی (با تکیه بر دست‌نویس نویافتۀ الکشف) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 67-95]

ب

 • باباجعفر ابهری باباجعفر ابهری، عارف گمنام منطقه ی جبال و «آداب الفقراء» وی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 105-125]

 • بازآفرینی تحلیل ارتباط ترامتنیِ «همایش پرندگان» نوشتة پیتر سیس با منطق‌الطیر عطار [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 85-115]

 • بازنویسی متون تحلیل ارتباط ترامتنیِ «همایش پرندگان» نوشتة پیتر سیس با منطق‌الطیر عطار [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 85-115]

 • باژگونگی باژگونگی امور عالم در مثنوی مولانا [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 7-32]

 • باشندگی باشندگی و مکان مندی تحلیل روایت زندگی بِشر حافی در تذکرة الاولیاء [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 35-53]

 • بافت روش شناسی شرق شناسان آلمانی زبان در بررسی ادبیات عرفانی فارسی (مطالعة موردی هلموت ریتر و فریتس مایر) [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 127-152]

 • بال جبرئیل تحول تاریخی انگارۀ پر جبرئیل در فرهنگ اسلامی تا پایان قرن ششم هجری [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 95-117]

 • بال فرشته تحول تاریخی انگارۀ پر جبرئیل در فرهنگ اسلامی تا پایان قرن ششم هجری [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 95-117]

 • بت خطاهای اندیشه از دیدگاه فرانسیس بیکن و جست‌وجوی آن در آرای مولانا [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 115-136]

 • بحران بی‌معنایی سنجشِ نظر ابوسعید ابوالخیر و کریشنا مورتی دربارۀ برون‌رفت از بحرانِ معنا [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 149-177]

 • برهمن سلوک عرفانی در اشعار فارسی چَندَربَهان بَرَهمَن [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 83-110]

 • بشر حافی باشندگی و مکان مندی تحلیل روایت زندگی بِشر حافی در تذکرة الاولیاء [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 35-53]

 • بقا فنا و بقا و اتّحاد و اتّصال در دیوان بیدل دهلوی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 65-91]

 • بلاغت بررسی تأویل و سطوح مختلف آن در حدیقة سنایی [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 33-64]

 • بندهشن بازتاب نماد آینه در عرفان و اسطوره با تکیه بر بندهشن و مرصادالعباد [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 143-174]

 • بهاء ولد شیوه‌های تفسیر و تأویل آیات قرآن در معارف بهاء ولد [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 65-85]

 • بهاءولد بررسی تطبیقی هستی‌شناسی عرفانی ابوحامد غزالی و بهاءولد [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 9-37]

 • بویر تحلیل رابطه ی «انسان و خدا» در میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی با الهام از نظریه ی« من» و «تو»ی مارتین بوبر [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 43-73]

 • بیان‌ناپذیری بررسی علل بیان‌ناپذیری تجربه‌های عرفانی در مثنوی‌های عطّار(الهی‌نامه، منطق‌الطّیر، مصیبت‌نامه) [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 59-83]

 • بیدل دهلوی فنا و بقا و اتّحاد و اتّصال در دیوان بیدل دهلوی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 65-91]

 • بیدل دهلوی مقایسه مفهوم «وحدت» در مثنوی‌های مولانا و بیدل دهلوی بر اساس استعاره‌ها‌ی شناختی [(مقالات آماده انتشار)]

 • بیش‌متنیت نقد و تحلیل الگوی تفسیری هاروت و ماروت در داستان شیخ صنعان با تکیه بر نظریۀ بیش‌متنیت ژرار ژنت [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 177-203]

 • بینامتنیت بررسی بینامتنی فردوس‌المرشدیه با متون دینی و عرفانی (با تکیه بر رسالۀ قشیریه) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 39-65]

 • بینامتنیت تحلیل فرایند دگردیسی عبور معنا از روایت‌های تعلیمی به عرفانی [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 39-62]

پ

 • پادگفتمان بررسی و تحلیل کارکرد پادگفتمانی در داستان شیخ صنعان [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 41-69]

 • پایان مثنوی تأملی در تمامی یا ناتمامی مثنوی مولوی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 31-74]

 • پدیدارشناسی نقد و تحلیل پدیدارشناختی عرفان روزبهان با تأکید بر مبحث «تجلیات التباسی» در عبهرالعاشقین [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 1-26]

 • پدیدارشناسی تحلیل سوانح­ العشاق از دیدگاه «من استعلایی» پدیدارشناختی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 33-64]

 • پدیدارشناسی مؤلفه­ های پدیدارشناسی هوسرلی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 173-204]

 • پر ریختن پر ریختن رمزی جهان‌شمول از مثال اعلایی واحد در فرهنگ عرفانی ملل [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 181-207]

 • پژوهش‌های عرفانی شیوۀ تبیین سنت و مشرب عرفانی، نمونه مطالعاتی: عزیز نسفی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 171-202]

 • پسامدرنیسم دقوقی، فراداستانی پسامدرن [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 65-93]

 • پل تیلیش انواع اضطراب در اندیشه و آثار عطار [دوره 14، شماره 31، 1401، صفحه 157-188]

 • پل ریکور گفتمان دیالکتیکی در الهی‌نامۀ عطار [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 75-108]

 • پل ریکور از قوس هرمنوتیکی ریکور تا نوبت‌های سه‌گانۀ تأویلی در اندیشه و آثار عین‌القضات همدانی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 9-35]

 • پنج‌گنج حسینی شیرازی معرفی الهی‌نامه حسینی شیرازی و اثرپذیری وی از مثنوی معنوی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 211-246]

 • پیامبر (ص) تحلیل محتوایی و زبانی مفاخره‌ای بدیع از پیامبر (ص) به روایت نجم‌الدین رازی [دوره 14، شماره 31، 1401، صفحه 101-121]

 • پیر تحلیل سرسپردگی به پیر در رمان‌های شهرنوش پارسی‌پور (مطالعۀ موردی: سگ و زمستان بلند، و طوبی و معنای شب) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 69-94]

 • پیرامتن شکل شناسی مثنوی‌های تعلیمی و عرفانی بر مبنای سنت‌های ادبی (از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری) [(مقالات آماده انتشار)]

 • پیر چنگی تجربۀ عرفانی در «موقعیت‌های مرزی» و بازتاب آن در مثنوی (مطالعۀ موردی حکایت‌های پیر چنگی و موسی و شبان) [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 51-78]

 • پیرنامه جریان‌شناسی پیرنامه‌های خطّۀ خراسان و قومس از قرن چهارم تا هشتم هجری قمری [(مقالات آماده انتشار)]

 • پیرنگ تحلیل فرایند دگردیسی عبور معنا از روایت‌های تعلیمی به عرفانی [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 39-62]

ت

 • تأویل شیوه‌های تفسیر و تأویل آیات قرآن در معارف بهاء ولد [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 65-85]

 • تأویل ترکیب ساختاری و درون‌مایه‌های عرفانیِ مثنوی مصیبت‌نامه عطار [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 135-159]

 • تأویل بررسی تأویل و سطوح مختلف آن در حدیقة سنایی [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 33-64]

 • تأویل از قوس هرمنوتیکی ریکور تا نوبت‌های سه‌گانۀ تأویلی در اندیشه و آثار عین‌القضات همدانی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 9-35]

 • تأویل تأویل‌پذیری مفهوم کفر در اندیشۀ عرفانی (نمونۀ موردی حکایت شیخ صنعان از عطار) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 67-94]

 • تأویل بررسی چرایی و چگونگی تأویل آیات قرآنی در کشف المحجوب هجویری [دوره 14، شماره 31، 1401، صفحه 9-36]

 • تأویل حدیث شمس تبریزی و تأویل های عرفانی او از احادیث نبوی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 73-104]

 • تأویل عرفانی رفتار مولانا با زبان و پدیده‌های غیرزبانی در مناقب‌العارفین افلاکی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 83-110]

 • تأویل متن رفتار مولانا با زبان و پدیده‌های غیرزبانی در مناقب‌العارفین افلاکی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 83-110]

 • تأویل و تفسیر گره‌گشایی معنایی ـ ساختی از یک غزل پیچیدۀ حافظ [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 71-99]

 • تئوفانی همچو شیری در میان نقش گاو (تئوفانی‌ها در آثار مولوی) [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 133-158]

 • تاج الدین اُشْنوی آگاهی هایی تازه دربارة تاج الدّین محمود اُشْنوی و ارتباط وی با مجدالدّین بغدادی و دربار خوارزمشاهیان [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 9-44]

 • تالستوی مفهوم وحدت وجود در مشرب فکری مولانا و لِف تالستوی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 117-149]

 • تجارب عرفانی بررسی و تحلیل تجارب عرفانی شمس‌الدین محمد لاهیجی در مفاتیح الإعجاز فی شرح گلشن راز [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 45-71]

 • تجارب عرفانی صوفیه مطالعة تطبیقی شیوه‌های ارائة جزئیات در بافت متنی تجارب عرفانیِ صوفیه در متون مکتب کشف و شهود بر مبنای «فرانقش اندیشگانی» [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 97-130]

 • تجربة ‌شهودی هستی و مرگ در پرتو تجربه‌های شهودی عطار [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 139-161]

 • تجربة مرگ ارادی رویکرد تطبیقی – تحلیلی ملال و گریز از آن در اندیشه سنایی و شوپنهاور [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 47-72]

 • تجربه دینی بررسی واقعهء عرفانی و نماد‌شناسی آن به مثابه تجربه‌ای دینی [(مقالات آماده انتشار)]

 • تجربه عرفانی ماهیّت تجربة عرفانی بر پایة الگوی مدیریت احوال [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 135-156]

 • تجربه عرفانی بررسی واقعهء عرفانی و نماد‌شناسی آن به مثابه تجربه‌ای دینی [(مقالات آماده انتشار)]

 • تجربه‌های عرفانی بررسی علل بیان‌ناپذیری تجربه‌های عرفانی در مثنوی‌های عطّار(الهی‌نامه، منطق‌الطّیر، مصیبت‌نامه) [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 59-83]

 • تجربۀ دینی عرفان مولانا در ساحت تجارب دینی و عرفانی [دوره 14، شماره 31، 1401، صفحه 123-155]

 • تجربۀ زیسته سفر؛ تجربۀ زیسته خوانش اگزیستانسیالیستی از الگوی سفر-زندگی شمس پرنده [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 129-151]

 • تجربۀ زیسته بازخوانی حکایت‌های عرفانی اسرارالتوحید با رویکرد روانشناسی مثبت‌گرا [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 7-32]

 • تجربۀ عرفانی تجربۀ عرفانی در «موقعیت‌های مرزی» و بازتاب آن در مثنوی (مطالعۀ موردی حکایت‌های پیر چنگی و موسی و شبان) [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 51-78]

 • تجربۀ عرفانی عرفان مولانا در ساحت تجارب دینی و عرفانی [دوره 14، شماره 31، 1401، صفحه 123-155]

 • تجلی رابطه خدا و هستی از دیدگاه ابن‌عربی و شمس مغربی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 23-45]

 • تجلی تحلیل محتوای کیفی و کمی گلشن راز شیخ محمود شبستری [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 80-105]

 • تجلّی تجلّیات جمالی و جلالی و پیامدهای رفتاری آن در عرفان سکریان و صحویان [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 33-60]

 • تجلّی بررسی مفهوم تجلّی و انواع آن از دیدگاه ابن‌عربی [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 101-120]

 • تجلی صفاتی نور سیاه در ادب عرفانی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 209-239]

 • تحقیقات کتاب تحقیقات از خواجه محمد پارسا و آرای عرفانی و کلامی وی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 153-174]

 • تحلیل ادبی تحلیل ژانر شطح بر اساس نظریه کنش گفتار [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 61-80]

 • تحلیل انتقادی گفتمان تحلیل گفتمانی رساله های ردیه بر تصوف در عصر صفوی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 119-144]

 • تحلیل‌گفتمان گفتمان دیالکتیکی در الهی‌نامۀ عطار [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 75-108]

 • تحلیل گفتمان تحلیل محتوایی حکایتِ «گازُر و خر او» در مثنوی [دوره 15، شماره 32، 1402، صفحه 105-131]

 • تحلیل گفتمان انتقادی «تحلیل گفتمان انتقادی تمهیدات عین‌القضات همدانی» (با رویکرد نورمن فرکلاف) [دوره 15، شماره 32، 1402، صفحه 77-103]

 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای کیفی و کمی گلشن راز شیخ محمود شبستری [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 80-105]

 • تحول شخصیت روایتی دیگر از تحول شخصیت و شعر سنایی [دوره 15، شماره 33، 1402]

 • تخیل از خیال عارفان تا تخیل ژیلبر دوران [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 7-33]

 • تخیل فلسفی تحلیل داستان‌های کودکان با درونمایۀ عرفانی: مطالعۀ موردی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 55-83]

 • تذکرة‌الاولیا بررسی تطبیقی ابعاد شخصیت ذوالنون در سه تذکره(طبقات‌الصوفیه، تذکرة‌الاولیا و نفحات‌الانس) [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 93-124]

 • تذکرةالاولیا خداوند در رؤیاهای عارفان [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 93-114]

 • تذکرة‌الاولیاء ملاحظاتی در ضبطِ برخی واژه‌ها و عبارت‌های تذکرة‌الاولیاء [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 117-137]

 • تذکرة الاولیاء باشندگی و مکان مندی تحلیل روایت زندگی بِشر حافی در تذکرة الاولیاء [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 35-53]

 • تذکر ه‌ الاولیا بازنمون فراروایت نجات­بخشی عرفان اسلامی در گفتمان و روایت تذکر ه الاولیای عطار [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 43-72]

 • تذکره‌الاولیا تحلیل الگوی اسطوره‌ای- عرفانی از شخصیت رابعه عَدَویه با تکیه بر روایت تذکره‌الاولیا [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 7-40]

 • تذکره‌الاولیاء معیارهای تمییز وقایع خیال منفصل به‌مدد روش هانری کربن در تذکره‌الاولیاء [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 157-173]

 • تذکره های عارفان معرفی نسخه های کتاب سفینةالاولیاء اثر داراشکوه و ضرورت تصحیح آن [دوره 15، شماره 32، 1402، صفحه 151-175]

 • ترامتنیت تحلیل ارتباط ترامتنیِ «همایش پرندگان» نوشتة پیتر سیس با منطق‌الطیر عطار [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 85-115]

 • ترامتنیّت تحلیل روابط بینامتنی ملفوظات شبه‌قاره و مجالس(مطالعۀ موردی مجالس سبعه و فوایدالفؤاد) [دوره 15، شماره 33، 1402]

 • ترجمان‌الاشواق تحلیل عناصر واژگانی ترجمان‌الاشواق ابن عربی بر مبنای رویکرد زبان‌شناسی زیست‌‌محیطی [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 45-69]

 • تصحیح تا تصحیح نهایی دیوان کبیر:نسخه قونیه یا تصحیح فروزانفر؟ (بررسی انتقادی چاپ نسخه قونیه) [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 143-179]

 • تصحیح متن معرفی نسخه های کتاب سفینةالاولیاء اثر داراشکوه و ضرورت تصحیح آن [دوره 15، شماره 32، 1402، صفحه 151-175]

 • تصحیح متن مکتوبی نویافته از قلندران و بحثی مختصر در لوتر قلندری (و ویرایشی تازه از مکتوبات) [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 161-190]

 • تصحیح نسخه رساله‌ای نویافته‌ از نجم‌الدین رازی [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 89-126]

 • تصحیح‌های تذکرة‌الاولیاء ملاحظاتی در ضبطِ برخی واژه‌ها و عبارت‌های تذکرة‌الاولیاء [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 117-137]

 • تصرفات شکلی و محتوایی مأخذیابی و تحلیل تصرفات مولانا و شمس در ادبیات عاشقانه عصر اموی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 115-140]

 • تصوف از زبان نار تا زبان نور چگونگی تکوین نثر عرفانی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 97-109]

 • تصوف تحلیل گفتمانی رساله های ردیه بر تصوف در عصر صفوی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 119-144]

 • تصوف تحلیل معرفت‌شناختی کرامات شیخ احمد جام ژنده پیل [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 111-140]

 • تصوف نسبت‌ سلوک و شهود در عرفان مولانا [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 101-129]

 • تصوف نقدهای شاه‌نعمت‌الله ولی در حوزه های تصوّف، فلسفه و کلام [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 151-180]

 • تصوف اباحت سماع به روایت ابن‌قیسرانی و غزالی [دوره 15، شماره 33، 1402]

 • تصوّف تأثیر تکامل‌بخش ذکر در سلوک الی‌الله [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 29-64]

 • تصوف اسلامی بررسی تطبیقی عرفان شمنی و تصوف اسلامی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 7-26]

 • تصوف خراسان بررسی عرفان خراسان در سدۀ نهم از منظر جنون المجانین [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 109-152]

 • تصوّف سیاسی منشأ گفتمان تصوّف سیاسی در ایران و تحلیل آن براساس نظریۀ گفتمان لاکلائو و موفه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 153-187]

 • تصویر واکاوی خوانش تصویری خورشید از گزارۀ عقل فعال و نورالانور در رساله های رمزی سهروردی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 131-161]

 • تعارض تعارض محتوایی در رویکرد عرفانی منطق‌الطیر عطّار با رسالةالطیر ابن سینا [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 31-66]

 • تعالیم و آموزه‌های پیشینی بررسی و تحلیل تجارب عرفانی شمس‌الدین محمد لاهیجی در مفاتیح الإعجاز فی شرح گلشن راز [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 45-71]

 • تعریف شطح تحلیل انتقادی تعاریف شطح [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 149-174]

 • تعزیه مهلتی بایست تا خون شیر شد (زایش شمس تبریزی از خون حسین بن منصور حلاج در یک نسخه تعزیه) [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 167-182]

 • تفسیر شیوه‌های تفسیر و تأویل آیات قرآن در معارف بهاء ولد [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 65-85]

 • تفسیر عرائس‌البیان تحلیل جغرافیای نمادین مکان- کهف در تفسیر عرائس البیان روزبهان با رویکرد نقد مضمونی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 125-152]

 • تفسیر عرفانی ترکیب ساختاری و درون‌مایه‌های عرفانیِ مثنوی مصیبت‌نامه عطار [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 135-159]

 • تفسیر عرفانی رویکرد عرفانی به داستان حضرت یوسف(ع) در تفاسیر عرفانی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 7-40]

 • تفسیر عرفانی بررسی مقایسه ای سیر اسماء جمالی خداوند در متون عرفانی قرن چهارم و ششم هجری (مطالعه موردی کشف المحجوب و روح الارواح) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 27-55]

 • تفسیر عرفانی کاربست الگوی خوانش شعر مایکل ریفاتر در حل مشکل بیت «پیر ما گفت خطا..» از حافظ [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 153-183]

 • تفسیرهای عرفانی بحر المحبة فی اسرار المودة تفسیری ادبی- عرفانی از سورۀ یوسف علیه ‏السلام و ناگفته‎ هایی دربارۀ آن [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 9-38]

 • تفسیرهای قرآن بحر المحبة فی اسرار المودة تفسیری ادبی- عرفانی از سورۀ یوسف علیه ‏السلام و ناگفته‎ هایی دربارۀ آن [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 9-38]

 • تفسیر و تأویل مناجات ـ قصه‌های مثنوی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 131-152]

 • تقابل بررسی و تحلیل کلان‏ نمادهای تقابل ‏ساز در مثنوی و غزلیات شمس مورد مطالعه: کلان ‏نمادهای «شیر» و «خورشید» [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 31-64]

 • تقابل دوگانه نشانه‌شناسی تقابل‌های دوگانة نمادهای حیوانی در غزلیات شمس [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 161-195]

 • تکامل بررسی مفهوم تکاملی مرگ در اشعار مولانا براساس نظریه استعاره شناختی مدل فرهنگی استعاره زنجیره بزرگ [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 7-29]

 • تکامل انسان تأثیر تکامل‌بخش ذکر در سلوک الی‌الله [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 29-64]

 • تکثر معنا فروریزی تقابل ها و اصالت نگرش نسبی در دستگاه فکری مولوی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 153-181]

 • تکلیف تجلّیات جمالی و جلالی و پیامدهای رفتاری آن در عرفان سکریان و صحویان [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 33-60]

 • تمثیل انواع خواب و رؤیا در مثنوی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 33-58]

 • تمثیل نگرش آیرونیک شمس تبریزی به گفتمان‌ها و نهادهای جامعة عصر خود [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 137-162]

 • تمثیل) رویکرد مولانا نسبت به استدلال [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 125-150]

 • تمهیدات «تحلیل گفتمان انتقادی تمهیدات عین‌القضات همدانی» (با رویکرد نورمن فرکلاف) [دوره 15، شماره 32، 1402، صفحه 77-103]

 • تنزیه و تشبیه خداشناسی عرفانی در المواقف و المخاطبات ابوعبدالله نفّری [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 99-130]

 • تنش تحلیل نشانه معنا‌شناختی «دیدن» و پدیدارهای دیداری درکشف‌الاسرار و مکاشفات‌الانوار روزبهان بقلی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 41-64]

ج

 • جامی آرمان های سیاسیِ جامی و نجم الدین رازی در هفت اورنگ و مرصادالعباد [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 9-33]

 • جبر پیامدهای سیاسیِ فهم عین‌القضات همدانی از مقوله «جبر و اختیار» [دوره 15، شماره 32، 1402، صفحه 51-76]

 • جبرئیل عقل را خود کسی نهد تمکین؟ ( شرح دو بیت از حدیقۀ سنایی) [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 131-150]

 • جبر و اختیار تعارض «نظر و عمل» در مسئله «جبر و اختیار» از دیدگاه عطار نیشابوری [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 179-214]

 • جریان‌شناسی جریان‌شناسی پیرنامه‌های خطّۀ خراسان و قومس از قرن چهارم تا هشتم هجری قمری [(مقالات آماده انتشار)]

 • جسمانه تحلیل نشانه معنا‌شناختی «دیدن» و پدیدارهای دیداری درکشف‌الاسرار و مکاشفات‌الانوار روزبهان بقلی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 41-64]

 • جلال بررسی مفهوم تجلّی و انواع آن از دیدگاه ابن‌عربی [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 101-120]

 • جلالی تجلّیات جمالی و جلالی و پیامدهای رفتاری آن در عرفان سکریان و صحویان [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 33-60]

 • جمال بررسی مفهوم تجلّی و انواع آن از دیدگاه ابن‌عربی [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 101-120]

 • جمالی تجلّیات جمالی و جلالی و پیامدهای رفتاری آن در عرفان سکریان و صحویان [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 33-60]

 • جنبش‌های معنوی نوپدید تصویر خداوند در اندیشه اشو: وجوه افتراق تعالیم او با آموزه های مولانا [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 107-134]

 • جنگ خطی پژوهشی در غزلیات منسوب به مولانا در دو جُنگ کهن [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 33-49]

 • جنون المجانین بررسی عرفان خراسان در سدۀ نهم از منظر جنون المجانین [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 109-152]

 • جهان بررسی تطبیقی هستی‌شناسی عرفانی ابوحامد غزالی و بهاءولد [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 9-37]

 • جهان‌های موازی منطق‌الطیر و موضوع سفر در زمان یا سفر در جهان‌های موازی در فیزیک نوین [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 111-132]

 • جهان هستی بررسی استعارۀ مفهومی «جهان هستی، درخت است» در متون عرفانی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 7-31]

 • جهل مقدس خداشناسی عرفانی در المواقف و المخاطبات ابوعبدالله نفّری [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 99-130]

 • جواهر‌الاسرار تحلیل و بررسی میزان اثرپذیری جواهرالاسرار فی زواهر الانوار خوارزمی از منابع اصیل عرفانی منثور [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 85-120]

 • جیمز عرفان مولانا در ساحت تجارب دینی و عرفانی [دوره 14، شماره 31، 1401، صفحه 123-155]

چ

 • چارلز سندرس پیرس بررسی فرآیند نشانگی حروف الفبا در دیوان سنایی [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 7-42]

 • چرایی و چگونگی بررسی چرایی و چگونگی تأویل آیات قرآنی در کشف المحجوب هجویری [دوره 14، شماره 31، 1401، صفحه 9-36]

 • چرخش گفتمانی تحلیل انتقادی روایت زندگی و مرگ حلاج در گفتمان انقلابی/ چپ [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 7-43]

 • چندربهان سلوک عرفانی در اشعار فارسی چَندَربَهان بَرَهمَن [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 83-110]

 • چهارچمن سلوک عرفانی در اشعار فارسی چَندَربَهان بَرَهمَن [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 83-110]

 • چهره‌زایی چهره‌‌زایی و چهره‌زدایی در روایت‌های صوفیانه [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 103-128]

 • چهره‌زدایی چهره‌‌زایی و چهره‌زدایی در روایت‌های صوفیانه [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 103-128]

ح

 • حاشیه‌پردازی منطق حاشیه در مثنوی: سبک ایضاحی و اقتدار مؤلف-راوی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 141-165]

 • حافظ نقد انگاره بی بهرگی فرشته از عشق در شعر حافظ [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 133-162]

 • حافظ شیرازی کاربست الگوی خوانش شعر مایکل ریفاتر در حل مشکل بیت «پیر ما گفت خطا..» از حافظ [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 153-183]

 • حجاب سیمای محمد(ص) در آثار عین القضات همدانی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 25-48]

 • حدیث اباحت سماع به روایت ابن‌قیسرانی و غزالی [دوره 15، شماره 33، 1402]

 • حدیث جبرئیل سه‌گانۀ اسلام، ایمان و احسان از نظر خواجه یوسف همدانی (با تکیه بر دست‌نویس نویافتۀ الکشف) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 67-95]

 • حدیث قدسی قبا حدیث قبا در متون عرفانی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 7-29]

 • حدیقةالحقیقه همگرایی دو گفتمان فقهی و عرفانی در مثنوی‌های حدیقةالحقیقه، منطق‌الطیر و مثنوی معنوی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 163-188]

 • حدیقه فرهنگ شفاهی در حدیقه ی سنایی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 151-185]

 • حدیقه بررسی تأویل و سطوح مختلف آن در حدیقة سنایی [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 33-64]

 • حدیقه رد یک اشکال از حدیقه برپایه نمادشناسی سنایی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 7-21]

 • حدیقه الحقیقه تحلیل کارکردهای حکایت در حدیقۀ سنایی و تطبیق آن با نظریة راندال [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 63-87]

 • حرکت صعودی طرح‌وارۀ عمودی (نزولی/ صعودی) در منطق‌الطیر عطار [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 119-144]

 • حرکت عمودی طرح‌وارۀ عمودی (نزولی/ صعودی) در منطق‌الطیر عطار [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 119-144]

 • حروف الفبا بررسی فرآیند نشانگی حروف الفبا در دیوان سنایی [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 7-42]

 • حسّامیزی تحلیل حسِ چشایی در آثار مولوی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 205-230]

 • حس چشایی تحلیل حسِ چشایی در آثار مولوی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 205-230]

 • حسین بن منصور حلاج مهلتی بایست تا خون شیر شد (زایش شمس تبریزی از خون حسین بن منصور حلاج در یک نسخه تعزیه) [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 167-182]

 • حقیقت آدمی قلب و خصوصیات آن از دیدگاه ابن‌عربی [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 27-55]

 • حقیقت انسان «ظهور حقیقت مثالی» راه شهودِ «حقیقت انسان» با تأکید بر دیدگاه شرف الدین مَنْیَری در «معدن المعانی» [دوره 15، شماره 32، 1402، صفحه 133-150]

 • حقیقت مثالی «ظهور حقیقت مثالی» راه شهودِ «حقیقت انسان» با تأکید بر دیدگاه شرف الدین مَنْیَری در «معدن المعانی» [دوره 15، شماره 32، 1402، صفحه 133-150]

 • حکایت تحلیل کارکردهای حکایت در حدیقۀ سنایی و تطبیق آن با نظریة راندال [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 63-87]

 • حکایت شتر مست در بیابان رد یک اشکال از حدیقه برپایه نمادشناسی سنایی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 7-21]

 • حکایت طوطی و بازرگان تحلیل داستان «طوطی و بازرگان» مثنوی معنوی براساس نظریۀ افشانش ژاک دریدا [دوره 14، شماره 31، 1401، صفحه 77-99]

 • حکایت عرفانی نظام داستان‌پردازی در حکایت‌های کوتاه کشف‌المحجوب [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 87-113]

 • حکمت اشراق سیر تحوّل و کارکرد عرفانی- ادبی عنصر نور [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 159-195]

 • حکمت خسروانی حکمت خسروانی در مرصاد العباد [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 175-200]

 • حلاج تحلیل انتقادی روایت زندگی و مرگ حلاج در گفتمان انقلابی/ چپ [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 7-43]

 • حماسة عرفانی- تعلیمی تحلیل ارتباط ترامتنیِ «همایش پرندگان» نوشتة پیتر سیس با منطق‌الطیر عطار [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 85-115]

 • حواس باطنی تحلیل حسِ چشایی در آثار مولوی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 205-230]

 • حواس ظاهری تحلیل حسِ چشایی در آثار مولوی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 205-230]

 • حی واکاوی شخصیّت «نی» و «حی»در منظومۀ نی نامۀ مولانا و داستان حی بن یقظان ابن طفیل [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 177-206]

خ

 • خاکساریه تأثیرپذیری متون نقّالیِ شاهنامه از عناصر صوفیانه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 36-65]

 • خدا معنای زندگی از دیدگاه ابن عربی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 151-169]

 • خدا تحلیل رابطه ی «انسان و خدا» در میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی با الهام از نظریه ی« من» و «تو»ی مارتین بوبر [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 43-73]

 • خدا بررسی تطبیقی هستی‌شناسی عرفانی ابوحامد غزالی و بهاءولد [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 9-37]

 • خداشناسی تصویر خداوند در اندیشه اشو: وجوه افتراق تعالیم او با آموزه های مولانا [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 107-134]

 • خداشناسی عرفانی خداشناسی عرفانی در المواقف و المخاطبات ابوعبدالله نفّری [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 99-130]

 • خدامحوری معنای زندگی از دیدگاه ابن عربی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 151-169]

 • خداوند اندیشه وحدت وجود در همس‌الجفون میخائیل نعیمه [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 121-142]

 • خدمت و دو قطب آن دلالت‌های سیاسی اندیشۀ عین‌القضات همدانی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 121-147]

 • خراسان جریان‌شناسی پیرنامه‌های خطّۀ خراسان و قومس از قرن چهارم تا هشتم هجری قمری [(مقالات آماده انتشار)]

 • خرقانی تحلیل رابطه ی «انسان و خدا» در میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی با الهام از نظریه ی« من» و «تو»ی مارتین بوبر [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 43-73]

 • خطاپوشی کاربست الگوی خوانش شعر مایکل ریفاتر در حل مشکل بیت «پیر ما گفت خطا..» از حافظ [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 153-183]

 • خطاهای اندیشه خطاهای اندیشه از دیدگاه فرانسیس بیکن و جست‌وجوی آن در آرای مولانا [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 115-136]

 • خلسگی بررسی تطبیقی عرفان شمنی و تصوف اسلامی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 7-26]

 • خلوت‌های دوگانه نمادشناسی خلوت های نظامی در مخزن‌الاسرار [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 55-81]

 • خواب انواع خواب و رؤیا در مثنوی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 33-58]

 • خواجه محمد پارسا کتاب تحقیقات از خواجه محمد پارسا و آرای عرفانی و کلامی وی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 153-174]

 • خواجه نصیر بازنگری رمز تنبیه اول نمط نهم اشارات و تنبیهات در رد انتساب سلامان و ابسال به ابن سینا [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 33-56]

 • خواجه یوسف همدانی سه‌گانۀ اسلام، ایمان و احسان از نظر خواجه یوسف همدانی (با تکیه بر دست‌نویس نویافتۀ الکشف) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 67-95]

 • خوارزمی تحلیل و بررسی میزان اثرپذیری جواهرالاسرار فی زواهر الانوار خوارزمی از منابع اصیل عرفانی منثور [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 85-120]

 • خود مقایسة تطبیقی سیر کمال‎جویی در عرفان و روان‎شناسی یونگ [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 163-195]

 • خود دیگری به‌مثابه خود ارتباط شمس و مولانا از دیدگاه ژاک لکان [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 95-114]

 • خودشکوفایی بازنمایی و تحلیل ساختارهای مردم گرایی در سیرۀ عملی و نظری ابوسعید ابوالخیر با رویکرد نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 9-39]

 • خودشناسی موانع و آثار سیرانفسی انسان در بینش عرفانی مولانا (با تاکید بر مثنوی) [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 181-208]

 • خورشید بررسی و تحلیل کلان‏ نمادهای تقابل ‏ساز در مثنوی و غزلیات شمس مورد مطالعه: کلان ‏نمادهای «شیر» و «خورشید» [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 31-64]

 • خورشید واکاوی خوانش تصویری خورشید از گزارۀ عقل فعال و نورالانور در رساله های رمزی سهروردی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 131-161]

 • خیال موانع و آثار سیرانفسی انسان در بینش عرفانی مولانا (با تاکید بر مثنوی) [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 181-208]

 • خیال از خیال عارفان تا تخیل ژیلبر دوران [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 7-33]

 • خیال منفصل معیارهای تمییز وقایع خیال منفصل به‌مدد روش هانری کربن در تذکره‌الاولیاء [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 157-173]

د

 • داراشکوه معرفی نسخه های کتاب سفینةالاولیاء اثر داراشکوه و ضرورت تصحیح آن [دوره 15، شماره 32، 1402، صفحه 151-175]

 • داستان شهزادگان تأملی در تمامی یا ناتمامی مثنوی مولوی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 31-74]

 • داستان عرفانی کودک تحلیل داستان‌های کودکان با درونمایۀ عرفانی: مطالعۀ موردی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 55-83]

 • داستان کنولپ مقایسۀ هرمان هسه و شمس تبریزی با تکیه بر کنولپ و مقالات [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 145-175]

 • داستان های عرفانی انواع اضطراب در اندیشه و آثار عطار [دوره 14، شماره 31، 1401، صفحه 157-188]

 • داستان یوسف(ع) رویکرد عرفانی به داستان حضرت یوسف(ع) در تفاسیر عرفانی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 7-40]

 • دایره نقطه و دایره در ادبیات عرفانی فارسی مطابق با مکتب ابن عربی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 163-182]

 • دراویش عجم تأثیرپذیری متون نقّالیِ شاهنامه از عناصر صوفیانه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 36-65]

 • درخت بررسی استعارۀ مفهومی «جهان هستی، درخت است» در متون عرفانی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 7-31]

 • دُردی دَرد نقد انگاره بی بهرگی فرشته از عشق در شعر حافظ [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 133-162]

 • درک شهودی تحلیل داستان‌های کودکان با درونمایۀ عرفانی: مطالعۀ موردی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 55-83]

 • دزهوش ربا تأملی در تمامی یا ناتمامی مثنوی مولوی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 31-74]

 • دستگاه زبان قرآنی الگویی برای تحلیل فرایند شکل گیری زبان عرفانی از دستگاه زبان قرآنی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 37-75]

 • دفترششم تأملی در تمامی یا ناتمامی مثنوی مولوی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 31-74]

 • دقوقی دقوقی، فراداستانی پسامدرن [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 65-93]

 • دگربیانی رساله قشیریه و تأثیر آن بر یکی از متون صوفیانه قرن دهم هجری [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 7-21]

 • دگردیسی درخت در نمادپردازی های عارفانه و ریشه های اسطوره ای آن [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 67-93]

 • دلالت معنایی تحلیل فرایند دگردیسی عبور معنا از روایت‌های تعلیمی به عرفانی [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 39-62]

 • دنیا ترس از مرگ در آثار عطار [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 65-92]

 • دورة خوارزمشاهیان آگاهی هایی تازه دربارة تاج الدّین محمود اُشْنوی و ارتباط وی با مجدالدّین بغدادی و دربار خوارزمشاهیان [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 9-44]

 • دیپلماسی دیپلماسی عرفانی؛ نگاهی به آثار حضور «شاه همدان» در کشمیر [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 107-127]

 • دیپلماسی عرفانی دیپلماسی عرفانی؛ نگاهی به آثار حضور «شاه همدان» در کشمیر [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 107-127]

 • دیپلماسی عمومی دیپلماسی عرفانی؛ نگاهی به آثار حضور «شاه همدان» در کشمیر [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 107-127]

 • دیدار با فرامن بررسی مضامین مشترک عرفانی و گنوسی در غزلیات عطار [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 95-117]

 • دیگری دیگری به‌مثابه خود ارتباط شمس و مولانا از دیدگاه ژاک لکان [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 95-114]

 • دیوان برهمن سلوک عرفانی در اشعار فارسی چَندَربَهان بَرَهمَن [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 83-110]

 • دیوان شمس پژوهشی در غزلیات منسوب به مولانا در دو جُنگ کهن [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 33-49]

ذ

 • ذات بررسی مفهوم تجلّی و انواع آن از دیدگاه ابن‌عربی [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 101-120]

 • ذرّه بازخوانی اساطیری – علمی نظریة ذره در اشعار عرفانی عطار [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 175-205]

 • ذکر تأثیر تکامل‌بخش ذکر در سلوک الی‌الله [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 29-64]

 • ذوالنون بررسی تطبیقی ابعاد شخصیت ذوالنون در سه تذکره(طبقات‌الصوفیه، تذکرة‌الاولیا و نفحات‌الانس) [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 93-124]

ر

 • رؤیا انواع خواب و رؤیا در مثنوی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 33-58]

 • رؤیا خداوند در رؤیاهای عارفان [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 93-114]

 • رابطۀ صورت و معنی مسألۀ زایش معانی از صور و اصالت زبان از دیدگاه عارفان [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 7-31]

 • رابعه عدویه تحلیل الگوی اسطوره‌ای- عرفانی از شخصیت رابعه عَدَویه با تکیه بر روایت تذکره‌الاولیا [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 7-40]

 • راندال تحلیل کارکردهای حکایت در حدیقۀ سنایی و تطبیق آن با نظریة راندال [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 63-87]

 • رباعی روایی رباعی روایی در مختارنامه عطار نیشابوری [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 57-82]

 • رتبةالحیات سه‌گانۀ اسلام، ایمان و احسان از نظر خواجه یوسف همدانی (با تکیه بر دست‌نویس نویافتۀ الکشف) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 67-95]

 • رحمت الهی قلب و خصوصیات آن از دیدگاه ابن‌عربی [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 27-55]

 • ردیه‌نویسی تحلیل گفتمانی رساله های ردیه بر تصوف در عصر صفوی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 119-144]

 • رسالةالطیر ابن‌سینا تعامل و تقابل عطار با مبانی عرفان فلسفی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 141-182]

 • رسالة قشیریه رساله قشیریه و تأثیر آن بر یکی از متون صوفیانه قرن دهم هجری [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 7-21]

 • رسالة قشیریه جایگاه سماع در امهات متون عرفانی تا قرن پنجم(هـ ق) [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 111-133]

 • رسالة قشیریه بررسی بینامتنی فردوس‌المرشدیه با متون دینی و عرفانی (با تکیه بر رسالۀ قشیریه) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 39-65]

 • رسالۀ فی حقیقة ‌العشق بررسی ساختار روایت در رسالۀ فی حقیقة العشق سهروردی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 33-58]

 • رسالۀ نویافته رساله‌ای نویافته‌ از نجم‌الدین رازی [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 89-126]

 • رشد روانی از لاکان تا مولانا (نگاهی لاکانی به سیر رشد روانی سوژه در آرای مولانا) [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 81-100]

 • رمز بررسی و تحلیل کهن‌الگوی آنیما در غزل‌های مولانا [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 111-153]

 • رمز پر ریختن رمزی جهان‌شمول از مثال اعلایی واحد در فرهنگ عرفانی ملل [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 181-207]

 • رمز تعارض محتوایی در رویکرد عرفانی منطق‌الطیر عطّار با رسالةالطیر ابن سینا [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 31-66]

 • رمز نگرش آیرونیک شمس تبریزی به گفتمان‌ها و نهادهای جامعة عصر خود [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 137-162]

 • رمزگان نقش رمزگان عرفان و تصوف در تصاویر و مضامین شعری سید حسن حسینی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 149-174]

 • رنگ های روح جلوه‌های نمادین رنگ در ادب عرفانی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 7-42]

 • رهیافت های تحلیلی- انتقادی رهیافت های تحلیلی- انتقادی مولوی در علم و عالم شناسی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 183-210]

 • رواداری دینی قبض و بسط گفتمانی اندیشۀ «رواداری دینی» در تصوف اسلامی (تا سده هشتم) [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 129-160]

 • روان‌شناسی مقایسة تطبیقی سیر کمال‎جویی در عرفان و روان‎شناسی یونگ [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 163-195]

 • روان شناسی واکاوی رویکرد روان شناختیِ تصوف در پژوهش‌های شرق‌شناسان [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 163-192]

 • روانشناسی بازنمایی و تحلیل ساختارهای مردم گرایی در سیرۀ عملی و نظری ابوسعید ابوالخیر با رویکرد نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 9-39]

 • روان شناسی تحلیلی تحلیلی بر ساحت‌های وجودی شمس تبریزی از خلال بررسی مقالات شمس [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 73-98]

 • روان‌شناسی رنگ جلوه‌های نمادین رنگ در ادب عرفانی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 7-42]

 • روان شناسیِ مثبت گرا بازخوانی حکایت‌های عرفانی اسرارالتوحید با رویکرد روانشناسی مثبت‌گرا [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 7-32]

 • روایت نظام داستان‌پردازی در حکایت‌های کوتاه کشف‌المحجوب [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 87-113]

 • روایت بررسی ساختار روایت در رسالۀ فی حقیقة العشق سهروردی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 33-58]

 • روایت تحلیل محتوایی حکایتِ «گازُر و خر او» در مثنوی [دوره 15، شماره 32، 1402، صفحه 105-131]

 • روایت پایه تحلیل فرایند دگردیسی عبور معنا از روایت‌های تعلیمی به عرفانی [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 39-62]

 • روایت پیرو تحلیل فرایند دگردیسی عبور معنا از روایت‌های تعلیمی به عرفانی [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 39-62]

 • روایت فشرده گره‌گشایی معنایی ـ ساختی از یک غزل پیچیدۀ حافظ [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 71-99]

 • روایت نمایشی مهلتی بایست تا خون شیر شد (زایش شمس تبریزی از خون حسین بن منصور حلاج در یک نسخه تعزیه) [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 167-182]

 • روایت‌های زندگی‌نامه‌ای چهره‌‌زایی و چهره‌زدایی در روایت‌های صوفیانه [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 103-128]

 • روح­محوری معنای زندگی از دیدگاه ابن عربی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 151-169]

 • روح‌الارواح بررسی مقایسه ای سیر اسماء جمالی خداوند در متون عرفانی قرن چهارم و ششم هجری (مطالعه موردی کشف المحجوب و روح الارواح) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 27-55]

 • روحانیت شیعی تحلیل گفتمانی رساله های ردیه بر تصوف در عصر صفوی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 119-144]

 • روزبهان نقد و تحلیل پدیدارشناختی عرفان روزبهان با تأکید بر مبحث «تجلیات التباسی» در عبهرالعاشقین [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 1-26]

 • روزبهان تحلیل جغرافیای نمادین مکان- کهف در تفسیر عرائس البیان روزبهان با رویکرد نقد مضمونی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 125-152]

 • روزبهان بقلی مبانی نظری مراحل سیر و سلوک عرفانی در مشرب الأرواح روزبهان بقلی [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 123-152]

 • روزبهان بقلی معرفت در مشرب عرفانی روزبهان بقلی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 153-178]

 • روزبهان بقلی بررسی مقایسه‌ای انگارۀ مکاشفه در عرفان روزبهان بقلی و هیلدگارد بینگنی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 77-109]

 • روش شناسی علوم رهیافت های تحلیلی- انتقادی مولوی در علم و عالم شناسی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 183-210]

 • رولان بارت بررسی ساختار روایت در رسالۀ فی حقیقة العشق سهروردی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 33-58]

 • رویکرد به عقل تعامل و تقابل عطار با مبانی عرفان فلسفی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 141-182]

 • ریتر روش شناسی شرق شناسان آلمانی زبان در بررسی ادبیات عرفانی فارسی (مطالعة موردی هلموت ریتر و فریتس مایر) [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 127-152]

ز

 • زایش معانی مسألۀ زایش معانی از صور و اصالت زبان از دیدگاه عارفان [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 7-31]

 • زبان از لاکان تا مولانا (نگاهی لاکانی به سیر رشد روانی سوژه در آرای مولانا) [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 81-100]

 • زبان‌شناسی تحلیل ژانر شطح بر اساس نظریه کنش گفتار [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 61-80]

 • زبان‌شناسی زیست‌محیطی تحلیل عناصر واژگانی ترجمان‌الاشواق ابن عربی بر مبنای رویکرد زبان‌شناسی زیست‌‌محیطی [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 45-69]

 • زبان عرفان تحلیل کارکردهای حکایت در حدیقۀ سنایی و تطبیق آن با نظریة راندال [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 63-87]

 • زبان عرفانی تحلیل انتقادی تعاریف شطح [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 149-174]

 • زبان عرفانی الگویی برای تحلیل فرایند شکل گیری زبان عرفانی از دستگاه زبان قرآنی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 37-75]

 • زبان گفتار فرهنگ شفاهی در حدیقه ی سنایی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 151-185]

 • زبان گویشی فرهنگ شفاهی در حدیقه ی سنایی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 151-185]

 • زمینه‌مندی بررسی واقعهء عرفانی و نماد‌شناسی آن به مثابه تجربه‌ای دینی [(مقالات آماده انتشار)]

 • زمینۀ دینی انواع اضطراب در اندیشه و آثار عطار [دوره 14، شماره 31، 1401، صفحه 157-188]

 • زندگی ایدئال بازخوانی حکایت‌های عرفانی اسرارالتوحید با رویکرد روانشناسی مثبت‌گرا [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 7-32]

 • زهد از زبان نار تا زبان نور چگونگی تکوین نثر عرفانی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 97-109]

 • زهد گفتمان دیالکتیکی در الهی‌نامۀ عطار [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 75-108]

 • زیبایی‌شناختی گفتمان نظام زیبایی‌شناختی گفتمان در هم‌کنشی صدا و نور بر مبنای قصه «یاری خواستن حلیمه از بتان» [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 145-170]

ژ

 • ژانر عرفانی تحلیل فرایند دگردیسی عبور معنا از روایت‌های تعلیمی به عرفانی [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 39-62]

 • ژرف‌اندیشی هنری رویکرد تطبیقی – تحلیلی ملال و گریز از آن در اندیشه سنایی و شوپنهاور [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 47-72]

 • ژنت تحلیل ارتباط ترامتنیِ «همایش پرندگان» نوشتة پیتر سیس با منطق‌الطیر عطار [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 85-115]

 • ژیلبر دوران از خیال عارفان تا تخیل ژیلبر دوران [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 7-33]

س

 • ساحت شعر صوفیانه رویکرد تطبیقی – تحلیلی ملال و گریز از آن در اندیشه سنایی و شوپنهاور [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 47-72]

 • ساحتهای شخصیّتی سنایی نقد جایگاه عرفانیِ سیرالعباد بر اساس ساحتهای شخصیّتی سنایی [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 103-123]

 • ساحت‌های وجودی تحلیلی بر ساحت‌های وجودی شمس تبریزی از خلال بررسی مقالات شمس [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 73-98]

 • ساختارشکنی باژگونگی امور عالم در مثنوی مولانا [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 7-32]

 • ساختار مدور بررسی ساختار مدور سوانح‌العشاق احمد غزالی [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 56-81]

 • ساختار منشی مردم‌گرا بازنمایی و تحلیل ساختارهای مردم گرایی در سیرۀ عملی و نظری ابوسعید ابوالخیر با رویکرد نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 9-39]

 • ساختارهای روایی بازنمون فراروایت نجات­بخشی عرفان اسلامی در گفتمان و روایت تذکر ه الاولیای عطار [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 43-72]

 • سایه مقایسة تطبیقی سیر کمال‎جویی در عرفان و روان‎شناسی یونگ [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 163-195]

 • سبحانی تا تصحیح نهایی دیوان کبیر:نسخه قونیه یا تصحیح فروزانفر؟ (بررسی انتقادی چاپ نسخه قونیه) [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 143-179]

 • سبک ایضاحی منطق حاشیه در مثنوی: سبک ایضاحی و اقتدار مؤلف-راوی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 141-165]

 • سبک بینابین تحلیل ساختار و سبک مکاتیب سنایی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-32]

 • سبک‌شناسی تحلیل ساختار و سبک مکاتیب سنایی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-32]

 • سراج‌الطریق رساله قشیریه و تأثیر آن بر یکی از متون صوفیانه قرن دهم هجری [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 7-21]

 • سعادت پیامدهای سیاسیِ فهم عین‌القضات همدانی از مقوله «جبر و اختیار» [دوره 15، شماره 32، 1402، صفحه 51-76]

 • سفر سفر؛ تجربۀ زیسته خوانش اگزیستانسیالیستی از الگوی سفر-زندگی شمس پرنده [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 129-151]

 • سفر در زمان منطق‌الطیر و موضوع سفر در زمان یا سفر در جهان‌های موازی در فیزیک نوین [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 111-132]

 • سفر نفس کهن الگوی عروج و نسبتِ ساختاری معراج نامه و منطق‌الطیر در ادبیات پیشامدرن و عرفان اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • سفینة الاولیاء معرفی نسخه های کتاب سفینةالاولیاء اثر داراشکوه و ضرورت تصحیح آن [دوره 15، شماره 32، 1402، صفحه 151-175]

 • سکر تجلّیات جمالی و جلالی و پیامدهای رفتاری آن در عرفان سکریان و صحویان [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 33-60]

 • سکر و صحو بررسی و تحلیل مشرب عرفانی ابن خفیف شیرازی [دوره 15، شماره 32، 1402، صفحه 9-49]

 • سگ و زمستان بلند تحلیل سرسپردگی به پیر در رمان‌های شهرنوش پارسی‌پور (مطالعۀ موردی: سگ و زمستان بلند، و طوبی و معنای شب) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 69-94]

 • سلامان و ابسال بازنگری رمز تنبیه اول نمط نهم اشارات و تنبیهات در رد انتساب سلامان و ابسال به ابن سینا [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 33-56]

 • سلجوقیان دلالت‌های سیاسی اندیشۀ عین‌القضات همدانی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 121-147]

 • سلوک نسبت‌ سلوک و شهود در عرفان مولانا [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 101-129]

 • سلوک الی‌الله تأثیر تکامل‌بخش ذکر در سلوک الی‌الله [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 29-64]

 • سلوک عارفانه تعامل بین سلوک عارفانه و فرایند مشاوره [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 59-88]

 • سماع جایگاه سماع در امهات متون عرفانی تا قرن پنجم(هـ ق) [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 111-133]

 • سماع اباحت سماع به روایت ابن‌قیسرانی و غزالی [دوره 15، شماره 33، 1402]

 • سمبل همچو شیری در میان نقش گاو (تئوفانی‌ها در آثار مولوی) [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 133-158]

 • سنائی تطور استعاره عشق از سنائی تا مولانا [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 43-80]

 • سنایی تحلیل ساختار و سبک مکاتیب سنایی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-32]

 • سنایی رویکرد تطبیقی – تحلیلی ملال و گریز از آن در اندیشه سنایی و شوپنهاور [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 47-72]

 • سنایی فرهنگ شفاهی در حدیقه ی سنایی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 151-185]

 • سنایی تأمّلات مرگ‎اندیشانه در آثار سنایی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 73-104]

 • سنایی مقایسه روایت‌های تمثیلی «پیل در شهر کوران» از سنایی و غزالی بر مبنای نظریه فزون-متنیّت [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 153-176]

 • سنایی بررسی فرآیند نشانگی حروف الفبا در دیوان سنایی [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 7-42]

 • سنایی رد یک اشکال از حدیقه برپایه نمادشناسی سنایی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 7-21]

 • سنایی تحلیل کارکردهای حکایت در حدیقۀ سنایی و تطبیق آن با نظریة راندال [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 63-87]

 • سنایی غزنوی تحلیل سیرالعباد الی المعاد سنایی غزنوی بر اساس روش نقد اسطوره‌ای(کهن الگویی) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 121-148]

 • سنایی غزنوی روایتی دیگر از تحول شخصیت و شعر سنایی [دوره 15، شماره 33، 1402]

 • سنت بررسی واقعهء عرفانی و نماد‌شناسی آن به مثابه تجربه‌ای دینی [(مقالات آماده انتشار)]

 • سنت اول عرفانی شیوۀ تبیین سنت و مشرب عرفانی، نمونه مطالعاتی: عزیز نسفی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 171-202]

 • سنت دوم عرفانی هستی و مراتب آن از دیدگاه عزیز نسفی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 93-121]

 • سنت دوم عرفانی شیوۀ تبیین سنت و مشرب عرفانی، نمونه مطالعاتی: عزیز نسفی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 171-202]

 • سنت عرفانی شیوۀ تبیین سنت و مشرب عرفانی، نمونه مطالعاتی: عزیز نسفی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 171-202]

 • سنت‌های ادبی شکل شناسی مثنوی‌های تعلیمی و عرفانی بر مبنای سنت‌های ادبی (از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری) [(مقالات آماده انتشار)]

 • سهروردی کهن نمونه ها در قصّه الغربه الغربیّه سهروردی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 49-72]

 • سهروردی مکتب سوررئالیسم و اندیشه­های سهروردی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 105-136]

 • سهروردی بررسی ساختار روایت در رسالۀ فی حقیقة العشق سهروردی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 33-58]

 • سهروردی واکاوی خوانش تصویری خورشید از گزارۀ عقل فعال و نورالانور در رساله های رمزی سهروردی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 131-161]

 • سهروردی تحلیل تطبیقی الگوی کنشگر در رسائل فارسی سهروردی از منظر گرماس [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 9-43]

 • سه‌گانۀ اسلام سه‌گانۀ اسلام، ایمان و احسان از نظر خواجه یوسف همدانی (با تکیه بر دست‌نویس نویافتۀ الکشف) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 67-95]

 • سوانح تحلیل سوانح­ العشاق از دیدگاه «من استعلایی» پدیدارشناختی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 33-64]

 • سوانح العشاق بررسی ساختار مدور سوانح‌العشاق احمد غزالی [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 56-81]

 • سوررئالیسم مکتب سوررئالیسم و اندیشه­های سهروردی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 105-136]

 • سورۀ یوسف رویکرد عرفانی به داستان حضرت یوسف(ع) در تفاسیر عرفانی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 7-40]

 • سورۀ یوسف بحر المحبة فی اسرار المودة تفسیری ادبی- عرفانی از سورۀ یوسف علیه ‏السلام و ناگفته‎ هایی دربارۀ آن [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 9-38]

 • سوژه از لاکان تا مولانا (نگاهی لاکانی به سیر رشد روانی سوژه در آرای مولانا) [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 81-100]

 • سیاست آرمان های سیاسیِ جامی و نجم الدین رازی در هفت اورنگ و مرصادالعباد [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 9-33]

 • سید حسن حسینی نقش رمزگان عرفان و تصوف در تصاویر و مضامین شعری سید حسن حسینی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 149-174]

 • سیدحسن مصنف رساله قشیریه و تأثیر آن بر یکی از متون صوفیانه قرن دهم هجری [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 7-21]

 • سید حیدرعلی آملی تبیین نسبت کتاب تکوین با کتاب تدوین در اندیشه‌های عرفانی – قرآنی شیخ محمود شبستری و علامه سید حیدر آملی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 57-80]

 • سیر استکمالی دیدگاه نسفی دربارۀ سلوک عرفانی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 65-84]

 • سیر العباد الی المعاد نقد جایگاه عرفانیِ سیرالعباد بر اساس ساحتهای شخصیّتی سنایی [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 103-123]

 • سیرالعباد الی المعاد تحلیل سیرالعباد الی المعاد سنایی غزنوی بر اساس روش نقد اسطوره‌ای(کهن الگویی) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 121-148]

 • سیر انفسی موانع و آثار سیرانفسی انسان در بینش عرفانی مولانا (با تاکید بر مثنوی) [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 181-208]

 • سیر و سلوک مبانی نظری مراحل سیر و سلوک عرفانی در مشرب الأرواح روزبهان بقلی [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 123-152]

 • سیر و سلوک دیدگاه نسفی دربارۀ سلوک عرفانی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 65-84]

 • سیمرغ واکاوی خوانش تصویری خورشید از گزارۀ عقل فعال و نورالانور در رساله های رمزی سهروردی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 131-161]

 • سی‌مرغ و سیمرغ منطق‌الطیر و موضوع سفر در زمان یا سفر در جهان‌های موازی در فیزیک نوین [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 111-132]

ش

 • شارحان گلشن راز خوانش شارحان گلشن راز از اعیان ثابته و تطبیق آن با آرای ابن‌عربی [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 155-180]

 • شاه‌نعمت‌الله ولی نقدهای شاه‌نعمت‌الله ولی در حوزه های تصوّف، فلسفه و کلام [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 151-180]

 • شاه همدان دیپلماسی عرفانی؛ نگاهی به آثار حضور «شاه همدان» در کشمیر [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 107-127]

 • شبستری خوانش شارحان گلشن راز از اعیان ثابته و تطبیق آن با آرای ابن‌عربی [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 155-180]

 • شخصیت بررسی تطبیقی ابعاد شخصیت ذوالنون در سه تذکره(طبقات‌الصوفیه، تذکرة‌الاولیا و نفحات‌الانس) [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 93-124]

 • شخصیت‌پردازی نظام داستان‌پردازی در حکایت‌های کوتاه کشف‌المحجوب [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 87-113]

 • شخصیت فعال تعامل بین سلوک عارفانه و فرایند مشاوره [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 59-88]

 • شخصیت کهن الگویی کهن نمونه ها در قصّه الغربه الغربیّه سهروردی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 49-72]

 • شخصیت منفعل تعامل بین سلوک عارفانه و فرایند مشاوره [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 59-88]

 • شرح تعرف الگویی برای تحلیل فرایند شکل گیری زبان عرفانی از دستگاه زبان قرآنی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 37-75]

 • شرح تعرّف جایگاه سماع در امهات متون عرفانی تا قرن پنجم(هـ ق) [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 111-133]

 • شرف‌الدین مَنْیَری «ظهور حقیقت مثالی» راه شهودِ «حقیقت انسان» با تأکید بر دیدگاه شرف الدین مَنْیَری در «معدن المعانی» [دوره 15، شماره 32، 1402، صفحه 133-150]

 • شرق شناسی واکاوی رویکرد روان شناختیِ تصوف در پژوهش‌های شرق‌شناسان [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 163-192]

 • شرق شناسی روش شناسی شرق شناسان آلمانی زبان در بررسی ادبیات عرفانی فارسی (مطالعة موردی هلموت ریتر و فریتس مایر) [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 127-152]

 • شطح متناقض‌نما در دیوان کبیر ابن‌عربی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 73-95]

 • شطح تحلیل انتقادی تعاریف شطح [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 149-174]

 • شطحیات تحلیل ژانر شطح بر اساس نظریه کنش گفتار [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 61-80]

 • شعر عربی متناقض‌نما در دیوان کبیر ابن‌عربی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 73-95]

 • شعر عرفانی تطور استعاره عشق از سنائی تا مولانا [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 43-80]

 • شعر عرفانی رباعی روایی در مختارنامه عطار نیشابوری [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 57-82]

 • شعر عرفانی تجلّی مضمون عشق در شعر عرفانی معاصر افغانستان با تکیه بر اشعار مجنون شاه کابلی، مستان شاه کابلی و حیدری وجودی [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 71-102]

 • شعر عرفانی فارسی بررسی کارنامۀ عطارپژوهی در مقالات فارسی از 1300ش تا 1395ش [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 7-32]

 • شعر قلندرانه گره‌گشایی معنایی ـ ساختی از یک غزل پیچیدۀ حافظ [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 71-99]

 • شعرمعاصر نقش رمزگان عرفان و تصوف در تصاویر و مضامین شعری سید حسن حسینی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 149-174]

 • شکل شناسی شکل شناسی مثنوی‌های تعلیمی و عرفانی بر مبنای سنت‌های ادبی (از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری) [(مقالات آماده انتشار)]

 • شکل‌گردانی تحلیل نشانه معنا‌شناختی «دیدن» و پدیدارهای دیداری درکشف‌الاسرار و مکاشفات‌الانوار روزبهان بقلی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 41-64]

 • شمس تا تصحیح نهایی دیوان کبیر:نسخه قونیه یا تصحیح فروزانفر؟ (بررسی انتقادی چاپ نسخه قونیه) [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 143-179]

 • شمس مأخذیابی و تحلیل تصرفات مولانا و شمس در ادبیات عاشقانه عصر اموی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 115-140]

 • شمس مقایسۀ هرمان هسه و شمس تبریزی با تکیه بر کنولپ و مقالات [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 145-175]

 • شمس تبریزی شمس تبریزی و تأویل های عرفانی او از احادیث نبوی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 73-104]

 • شمس تبریزی دیگری به‌مثابه خود ارتباط شمس و مولانا از دیدگاه ژاک لکان [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 95-114]

 • شمس تبریزی مهلتی بایست تا خون شیر شد (زایش شمس تبریزی از خون حسین بن منصور حلاج در یک نسخه تعزیه) [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 167-182]

 • شمس تبریزی سفر؛ تجربۀ زیسته خوانش اگزیستانسیالیستی از الگوی سفر-زندگی شمس پرنده [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 129-151]

 • شمس تبریزی تحلیلی بر ساحت‌های وجودی شمس تبریزی از خلال بررسی مقالات شمس [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 73-98]

 • شمس تبریزی‌ شمس تبریزی، غیبت یا شهادت؟ (با تکیه بر منابع کهن به‌ویژه مکتوبات مولانا) [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 73-103]

 • شمس مغربی رابطه خدا و هستی از دیدگاه ابن‌عربی و شمس مغربی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 23-45]

 • شمنیسم بررسی تطبیقی عرفان شمنی و تصوف اسلامی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 7-26]

 • شناخت موانع معرفت در مثنوی مولانا [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 115-142]

 • شناخت‌شناسی مؤلفه­ های پدیدارشناسی هوسرلی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 173-204]

 • شهادت بررسی مفهوم تجلّی و انواع آن از دیدگاه ابن‌عربی [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 101-120]

 • شهادت شمس تبریزی، غیبت یا شهادت؟ (با تکیه بر منابع کهن به‌ویژه مکتوبات مولانا) [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 73-103]

 • شهرنوش پارسی‌پور تحلیل سرسپردگی به پیر در رمان‌های شهرنوش پارسی‌پور (مطالعۀ موردی: سگ و زمستان بلند، و طوبی و معنای شب) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 69-94]

 • شهود گونه‌شناسی کشف صوری در مثنوی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 171-194]

 • شهود نسبت‌ سلوک و شهود در عرفان مولانا [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 101-129]

 • شوپنهاور رویکرد تطبیقی – تحلیلی ملال و گریز از آن در اندیشه سنایی و شوپنهاور [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 47-72]

 • شیخ ابواسحاق کازرونی بررسی بینامتنی فردوس‌المرشدیه با متون دینی و عرفانی (با تکیه بر رسالۀ قشیریه) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 39-65]

 • شیخ‌ صفی‌الدین اردبیلی تحلیل کارکرد دیدگاه اسطوره‌ای الیاده در صفوة‌الصفای ابن‌بزاز اردبیلی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 81-105]

 • شیخ صنعان نقد و تحلیل الگوی تفسیری هاروت و ماروت در داستان شیخ صنعان با تکیه بر نظریۀ بیش‌متنیت ژرار ژنت [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 177-203]

 • شیخ صنعان بررسی و تحلیل کارکرد پادگفتمانی در داستان شیخ صنعان [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 41-69]

 • شیخ صنعان و دختر ترسا تأویل‌پذیری مفهوم کفر در اندیشۀ عرفانی (نمونۀ موردی حکایت شیخ صنعان از عطار) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 67-94]

 • شیخ محمود شبستری تبیین نسبت کتاب تکوین با کتاب تدوین در اندیشه‌های عرفانی – قرآنی شیخ محمود شبستری و علامه سید حیدر آملی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 57-80]

 • شیر همچو شیری در میان نقش گاو (تئوفانی‌ها در آثار مولوی) [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 133-158]

 • شیر بررسی و تحلیل کلان‏ نمادهای تقابل ‏ساز در مثنوی و غزلیات شمس مورد مطالعه: کلان ‏نمادهای «شیر» و «خورشید» [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 31-64]

 • شیر و روباه و خر تحلیل محتوایی حکایتِ «گازُر و خر او» در مثنوی [دوره 15، شماره 32، 1402، صفحه 105-131]

 • شیوه‌های ارائة جزییات مطالعة تطبیقی شیوه‌های ارائة جزئیات در بافت متنی تجارب عرفانیِ صوفیه در متون مکتب کشف و شهود بر مبنای «فرانقش اندیشگانی» [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 97-130]

 • شیوه های استدلال (عقلی رویکرد مولانا نسبت به استدلال [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 125-150]

 • شیوۀ سیره نویسی معرفی تحلیلی و مقایسة سه سیرت‌نامة محمود بن‌عثمان دربارة دو تن از مشایخ معروف فارس در قرن هشتم (شیخ ابواسحاق کازرونی و شیخ امین‌الدین بلیانی) [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 123-161]

ص

 • صحو تجلّیات جمالی و جلالی و پیامدهای رفتاری آن در عرفان سکریان و صحویان [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 33-60]

 • صدا و نور نظام زیبایی‌شناختی گفتمان در هم‌کنشی صدا و نور بر مبنای قصه «یاری خواستن حلیمه از بتان» [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 145-170]

 • صفات بررسی مفهوم تجلّی و انواع آن از دیدگاه ابن‌عربی [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 101-120]

 • صفوة‌الصفا تحلیل کارکرد دیدگاه اسطوره‌ای الیاده در صفوة‌الصفای ابن‌بزاز اردبیلی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 81-105]

 • صفویه تحلیل گفتمانی رساله های ردیه بر تصوف در عصر صفوی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 119-144]

 • صفی‌علیشاه نمادهای عرفانی «آب» و «عطش» در واقعه عاشورا [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 7-28]

 • صور و زبان مسألۀ زایش معانی از صور و اصالت زبان از دیدگاه عارفان [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 7-31]

 • صوفیان چهره‌‌زایی و چهره‌زدایی در روایت‌های صوفیانه [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 103-128]

 • صولت عقل را خود کسی نهد تمکین؟ ( شرح دو بیت از حدیقۀ سنایی) [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 131-150]

ض

 • ضیافت تحلیل تطبیقی مقولۀ عشق در داستان ضیافت افلاطون و داستان پادشاه و کنیزک مولانا [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 7-32]

ط

 • طبقات‌الصوفیه بررسی تطبیقی ابعاد شخصیت ذوالنون در سه تذکره(طبقات‌الصوفیه، تذکرة‌الاولیا و نفحات‌الانس) [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 93-124]

 • طرح‌واره طرح‌وارۀ عمودی (نزولی/ صعودی) در منطق‌الطیر عطار [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 119-144]

 • طریقت دیدگاه نسفی دربارۀ سلوک عرفانی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 65-84]

 • طوبی و معنای شب تحلیل سرسپردگی به پیر در رمان‌های شهرنوش پارسی‌پور (مطالعۀ موردی: سگ و زمستان بلند، و طوبی و معنای شب) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 69-94]

ع

 • عارف ترس از مرگ در آثار عطار [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 65-92]

 • عارفان خداوند در رؤیاهای عارفان [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 93-114]

 • عالم تدوین تبیین نسبت کتاب تکوین با کتاب تدوین در اندیشه‌های عرفانی – قرآنی شیخ محمود شبستری و علامه سید حیدر آملی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 57-80]

 • عالم تکوین تبیین نسبت کتاب تکوین با کتاب تدوین در اندیشه‌های عرفانی – قرآنی شیخ محمود شبستری و علامه سید حیدر آملی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 57-80]

 • عالم شناسی رهیافت های تحلیلی- انتقادی مولوی در علم و عالم شناسی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 183-210]

 • عالم کبیر و صغیر بازخوانی اساطیری – علمی نظریة ذره در اشعار عرفانی عطار [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 175-205]

 • عالم مثال مثال و خیال در اندیشۀ مولوی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 123-150]

 • عبدالجبّار نفّری بررسی ویژگی‌های «متن مغلوب صوفیانه» در انطباق با المواقف و المخاطبات عبدالجبّار نفّری [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 9-38]

 • عبدالجبّار نفّری بررسی ویژگی‌های «انسان این جهانی» در المواقف و المخاطبات عبدالجبار نفّری [(مقالات آماده انتشار)]

 • عبهرالعاشقین نقد و تحلیل پدیدارشناختی عرفان روزبهان با تأکید بر مبحث «تجلیات التباسی» در عبهرالعاشقین [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 1-26]

 • عبید زاکانی مکتوبی نویافته از قلندران و بحثی مختصر در لوتر قلندری (و ویرایشی تازه از مکتوبات) [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 161-190]

 • عدم خوانش شارحان گلشن راز از اعیان ثابته و تطبیق آن با آرای ابن‌عربی [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 155-180]

 • عرش الهی قلب و خصوصیات آن از دیدگاه ابن‌عربی [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 27-55]

 • عرفان تأثیر تکامل‌بخش ذکر در سلوک الی‌الله [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 29-64]

 • عرفان اندیشه وحدت وجود در همس‌الجفون میخائیل نعیمه [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 121-142]

 • عرفان نقد و تحلیل پدیدارشناختی عرفان روزبهان با تأکید بر مبحث «تجلیات التباسی» در عبهرالعاشقین [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 1-26]

 • عرفان رابطه خدا و هستی از دیدگاه ابن‌عربی و شمس مغربی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 23-45]

 • عرفان متناقض‌نما در دیوان کبیر ابن‌عربی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 73-95]

 • عرفان از زبان نار تا زبان نور چگونگی تکوین نثر عرفانی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 97-109]

 • عرفان مکتب سوررئالیسم و اندیشه­های سهروردی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 105-136]

 • عرفان نشانه‌شناسی تقابل‌های دوگانة نمادهای حیوانی در غزلیات شمس [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 161-195]

 • عرفان بازخوانی اساطیری – علمی نظریة ذره در اشعار عرفانی عطار [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 175-205]

 • عرفان بازتاب نماد آینه در عرفان و اسطوره با تکیه بر بندهشن و مرصادالعباد [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 143-174]

 • عرفان تعارض محتوایی در رویکرد عرفانی منطق‌الطیر عطّار با رسالةالطیر ابن سینا [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 31-66]

 • عرفان درخت در نمادپردازی های عارفانه و ریشه های اسطوره ای آن [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 67-93]

 • عرفان کارکرد مشترک اسطوره و عرفان [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 149-168]

 • عرفان نقطه و دایره در ادبیات عرفانی فارسی مطابق با مکتب ابن عربی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 163-182]

 • عرفان از خیال عارفان تا تخیل ژیلبر دوران [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 7-33]

 • عرفان تحلیل کارکرد دیدگاه اسطوره‌ای الیاده در صفوة‌الصفای ابن‌بزاز اردبیلی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 81-105]

 • عرفان دیپلماسی عرفانی؛ نگاهی به آثار حضور «شاه همدان» در کشمیر [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 107-127]

 • عرفان مقایسۀ هرمان هسه و شمس تبریزی با تکیه بر کنولپ و مقالات [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 145-175]

 • عرفان مفهوم وحدت وجود در مشرب فکری مولانا و لِف تالستوی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 117-149]

 • عرفان نسبت‌ سلوک و شهود در عرفان مولانا [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 101-129]

 • عرفان آرمان های سیاسیِ جامی و نجم الدین رازی در هفت اورنگ و مرصادالعباد [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 9-33]

 • عرفان روش شناسی شرق شناسان آلمانی زبان در بررسی ادبیات عرفانی فارسی (مطالعة موردی هلموت ریتر و فریتس مایر) [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 127-152]

 • عرفان پیامدهای سیاسیِ فهم عین‌القضات همدانی از مقوله «جبر و اختیار» [دوره 15، شماره 32، 1402، صفحه 51-76]

 • عرفان اسلامی سیر تحوّل و کارکرد عرفانی- ادبی عنصر نور [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 159-195]

 • عرفان اسلامی سلوک عرفانی در اشعار فارسی چَندَربَهان بَرَهمَن [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 83-110]

 • عرفان اسلامی «انسان کامل» درعرفان اسلامی و مقایسه آن با هرمزدبغ درآیین مانوی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 7-30]

 • عرفان اسلامی دیدگاه نسفی دربارۀ سلوک عرفانی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 65-84]

 • عرفان اسلامی تحلیل انتقادی تعاریف شطح [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 149-174]

 • عرفان اسلامی حکمت خسروانی در مرصاد العباد [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 175-200]

 • عرفان اسلامی حدیث قبا در متون عرفانی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 7-29]

 • عرفان اسلامی جریان‌شناسی نظریه عشق الهی در متون عرفانی فارسی(از آغاز تا قرن نهم هجری) [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 23-54]

 • عرفان اسلامی منشأ گفتمان تصوّف سیاسی در ایران و تحلیل آن براساس نظریۀ گفتمان لاکلائو و موفه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 153-187]

 • عرفان اسلامی آگاهی هایی تازه دربارة تاج الدّین محمود اُشْنوی و ارتباط وی با مجدالدّین بغدادی و دربار خوارزمشاهیان [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 9-44]

 • عرفان سنایی نقد جایگاه عرفانیِ سیرالعباد بر اساس ساحتهای شخصیّتی سنایی [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 103-123]

 • عرفان عاشقانه تحلیل الگوی اسطوره‌ای- عرفانی از شخصیت رابعه عَدَویه با تکیه بر روایت تذکره‌الاولیا [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 7-40]

 • عرفان فلسفی تعامل و تقابل عطار با مبانی عرفان فلسفی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 141-182]

 • عرفان مقایسه ای بررسی مقایسه‌ای انگارۀ مکاشفه در عرفان روزبهان بقلی و هیلدگارد بینگنی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 77-109]

 • عرفان منطقه جبال باباجعفر ابهری، عارف گمنام منطقه ی جبال و «آداب الفقراء» وی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 105-125]

 • عرفان نظری تحلیل محتوای کیفی و کمی گلشن راز شیخ محمود شبستری [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 80-105]

 • عرفان و تصوف تحلیل سرسپردگی به پیر در رمان‌های شهرنوش پارسی‌پور (مطالعۀ موردی: سگ و زمستان بلند، و طوبی و معنای شب) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 69-94]

 • عرفان و تصوف بازنمایی و تحلیل ساختارهای مردم گرایی در سیرۀ عملی و نظری ابوسعید ابوالخیر با رویکرد نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 9-39]

 • عرفان و تصوف واکاوی رویکرد روان شناختیِ تصوف در پژوهش‌های شرق‌شناسان [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 163-192]

 • عرفان و تصوف نقش رمزگان عرفان و تصوف در تصاویر و مضامین شعری سید حسن حسینی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 149-174]

 • عرفان و تصوف بررسی مضامین مشترک عرفانی و گنوسی در غزلیات عطار [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 95-117]

 • عرفان و تصوّف بررسی و تحلیل مشرب عرفانی ابن خفیف شیرازی [دوره 15، شماره 32، 1402، صفحه 9-49]

 • عرفانی و کلامی کتاب تحقیقات از خواجه محمد پارسا و آرای عرفانی و کلامی وی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 153-174]

 • عزیز نسفی هستی و مراتب آن از دیدگاه عزیز نسفی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 93-121]

 • عزیز نسفی دیدگاه نسفی دربارۀ سلوک عرفانی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 65-84]

 • عزیز نسفی شیوۀ تبیین سنت و مشرب عرفانی، نمونه مطالعاتی: عزیز نسفی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 171-202]

 • عشق تحلیل سوانح­ العشاق از دیدگاه «من استعلایی» پدیدارشناختی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 33-64]

 • عشق تحلیل تطبیقی مقولۀ عشق در داستان ضیافت افلاطون و داستان پادشاه و کنیزک مولانا [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 7-32]

 • عشق نقد انگاره بی بهرگی فرشته از عشق در شعر حافظ [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 133-162]

 • عشق تجلّی مضمون عشق در شعر عرفانی معاصر افغانستان با تکیه بر اشعار مجنون شاه کابلی، مستان شاه کابلی و حیدری وجودی [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 71-102]

 • عشق‌ نسبت‌ سلوک و شهود در عرفان مولانا [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 101-129]

 • عطار ترکیب ساختاری و درون‌مایه‌های عرفانیِ مثنوی مصیبت‌نامه عطار [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 135-159]

 • عطار تطور استعاره عشق از سنائی تا مولانا [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 43-80]

 • عطار ترس از مرگ در آثار عطار [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 65-92]

 • عطار منطق‌الطیر و موضوع سفر در زمان یا سفر در جهان‌های موازی در فیزیک نوین [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 111-132]

 • عطار هستی و مرگ در پرتو تجربه‌های شهودی عطار [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 139-161]

 • عطار بررسی مضامین مشترک عرفانی و گنوسی در غزلیات عطار [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 95-117]

 • عطّار کارکرد راوی و عمل روایت در مصیبت نامه عطّار [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 81-122]

 • عطارپژوهی بررسی کارنامۀ عطارپژوهی در مقالات فارسی از 1300ش تا 1395ش [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 7-32]

 • عطار نیشابوری معنای زندگی در مصیبت نامة عطار نیشابوری [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 65-90]

 • عطار نیشابوری رباعی روایی در مختارنامه عطار نیشابوری [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 57-82]

 • عطار نیشابوری نقد انگاره بی بهرگی فرشته از عشق در شعر حافظ [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 133-162]

 • عطار نیشابوری نقد و تحلیل الگوی تفسیری هاروت و ماروت در داستان شیخ صنعان با تکیه بر نظریۀ بیش‌متنیت ژرار ژنت [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 177-203]

 • عطار نیشابوری ملاحظاتی در ضبطِ برخی واژه‌ها و عبارت‌های تذکرة‌الاولیاء [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 117-137]

 • عطار نیشابوری انواع اضطراب در اندیشه و آثار عطار [دوره 14، شماره 31، 1401، صفحه 157-188]

 • عطارنیشابوری بازنمون فراروایت نجات­بخشی عرفان اسلامی در گفتمان و روایت تذکر ه الاولیای عطار [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 43-72]

 • عطّار نیشابوری بررسی علل بیان‌ناپذیری تجربه‌های عرفانی در مثنوی‌های عطّار(الهی‌نامه، منطق‌الطّیر، مصیبت‌نامه) [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 59-83]

 • عقل تعارض محتوایی در رویکرد عرفانی منطق‌الطیر عطّار با رسالةالطیر ابن سینا [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 31-66]

 • عقل حدیث اوائل و بازتاب آن در برخی از متون ادبی- عرفانی (از قرن سوم تا دهم هجری) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 41-64]

 • عقل عقل را خود کسی نهد تمکین؟ ( شرح دو بیت از حدیقۀ سنایی) [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 131-150]

 • عقل فعال واکاوی خوانش تصویری خورشید از گزارۀ عقل فعال و نورالانور در رساله های رمزی سهروردی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 131-161]

 • عقلی و نقلی) رویکرد مولانا نسبت به استدلال [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 125-150]

 • علاءالدّین محمّد شمس تبریزی، غیبت یا شهادت؟ (با تکیه بر منابع کهن به‌ویژه مکتوبات مولانا) [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 73-103]

 • علم شناسی رهیافت های تحلیلی- انتقادی مولوی در علم و عالم شناسی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 183-210]

 • عمان سامانی نمادهای عرفانی «آب» و «عطش» در واقعه عاشورا [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 7-28]

 • عناصر تجربه بررسی و تحلیل تجارب عرفانی شمس‌الدین محمد لاهیجی در مفاتیح الإعجاز فی شرح گلشن راز [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 45-71]

 • عناصر داستان نظام داستان‌پردازی در حکایت‌های کوتاه کشف‌المحجوب [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 87-113]

 • عین‌البصیرة «عین‌القلب»، «عین‌البصیره» و «عین‌الیقین» در آثار محی‌الدین ابن عربی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 115-132]

 • عین‌القضات دلالت‌های سیاسی اندیشۀ عین‌القضات همدانی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 121-147]

 • عین القضات سیمای محمد(ص) در آثار عین القضات همدانی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 25-48]

 • عین‌القضات همدانی از قوس هرمنوتیکی ریکور تا نوبت‌های سه‌گانۀ تأویلی در اندیشه و آثار عین‌القضات همدانی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 9-35]

 • عین‌القضات همدانی «تحلیل گفتمان انتقادی تمهیدات عین‌القضات همدانی» (با رویکرد نورمن فرکلاف) [دوره 15، شماره 32، 1402، صفحه 77-103]

 • عین‌القلب «عین‌القلب»، «عین‌البصیره» و «عین‌الیقین» در آثار محی‌الدین ابن عربی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 115-132]

 • عین‌الیقین «عین‌القلب»، «عین‌البصیره» و «عین‌الیقین» در آثار محی‌الدین ابن عربی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 115-132]

غ

 • غایت زندگی معنای زندگی از دیدگاه ابن عربی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 151-169]

 • غزالی تحلیل سوانح­ العشاق از دیدگاه «من استعلایی» پدیدارشناختی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 33-64]

 • غزالی مقایسه روایت‌های تمثیلی «پیل در شهر کوران» از سنایی و غزالی بر مبنای نظریه فزون-متنیّت [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 153-176]

 • غزالی بررسی تطبیقی هستی‌شناسی عرفانی ابوحامد غزالی و بهاءولد [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 9-37]

 • غزالی اباحت سماع به روایت ابن‌قیسرانی و غزالی [دوره 15، شماره 33، 1402]

 • غزل تا تصحیح نهایی دیوان کبیر:نسخه قونیه یا تصحیح فروزانفر؟ (بررسی انتقادی چاپ نسخه قونیه) [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 143-179]

 • غزل بررسی و تحلیل کهن‌الگوی آنیما در غزل‌های مولانا [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 111-153]

 • غزل حافظ گره‌گشایی معنایی ـ ساختی از یک غزل پیچیدۀ حافظ [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 71-99]

 • غزلیات شمس بررسی و تحلیل کلان‏ نمادهای تقابل ‏ساز در مثنوی و غزلیات شمس مورد مطالعه: کلان ‏نمادهای «شیر» و «خورشید» [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 31-64]

 • غزلیات عطار بررسی مضامین مشترک عرفانی و گنوسی در غزلیات عطار [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 95-117]

 • غزلیات منسوب به مولوی پژوهشی در غزلیات منسوب به مولانا در دو جُنگ کهن [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 33-49]

 • غیب بررسی مفهوم تجلّی و انواع آن از دیدگاه ابن‌عربی [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 101-120]

ف

 • فاعل‌گویا گفتمان دیالکتیکی در الهی‌نامۀ عطار [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 75-108]

 • فایدۀ زندگی معنای زندگی از دیدگاه ابن عربی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 151-169]

 • فتوت بررسی مؤلفه‌های آرمان‌شهری گفتمان های فتوت [دوره 14، شماره 31، 1401، صفحه 37-75]

 • فراداستان دقوقی، فراداستانی پسامدرن [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 65-93]

 • فراروایت نجات‌بخشی بازنمون فراروایت نجات­بخشی عرفان اسلامی در گفتمان و روایت تذکر ه الاولیای عطار [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 43-72]

 • فرانسیس بیکن خطاهای اندیشه از دیدگاه فرانسیس بیکن و جست‌وجوی آن در آرای مولانا [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 115-136]

 • فرانقش اندیشگانی مطالعة تطبیقی شیوه‌های ارائة جزئیات در بافت متنی تجارب عرفانیِ صوفیه در متون مکتب کشف و شهود بر مبنای «فرانقش اندیشگانی» [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 97-130]

 • فرایند فردیّت مقایسة تطبیقی سیر کمال‎جویی در عرفان و روان‎شناسی یونگ [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 163-195]

 • فرایند فردیت روانی نمادشناسی خلوت های نظامی در مخزن‌الاسرار [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 55-81]

 • فردوس‌المرشدیه بررسی بینامتنی فردوس‌المرشدیه با متون دینی و عرفانی (با تکیه بر رسالۀ قشیریه) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 39-65]

 • فردوس المرشدیه معرفی تحلیلی و مقایسة سه سیرت‌نامة محمود بن‌عثمان دربارة دو تن از مشایخ معروف فارس در قرن هشتم (شیخ ابواسحاق کازرونی و شیخ امین‌الدین بلیانی) [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 123-161]

 • فردیت سفر؛ تجربۀ زیسته خوانش اگزیستانسیالیستی از الگوی سفر-زندگی شمس پرنده [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 129-151]

 • فرهنگ عامه فرهنگ شفاهی در حدیقه ی سنایی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 151-185]

 • فروزانفر تا تصحیح نهایی دیوان کبیر:نسخه قونیه یا تصحیح فروزانفر؟ (بررسی انتقادی چاپ نسخه قونیه) [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 143-179]

 • فروکاست نقد و تحلیل پدیدارشناختی عرفان روزبهان با تأکید بر مبحث «تجلیات التباسی» در عبهرالعاشقین [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 1-26]

 • فریدالدین محمد عطار نیشابوری بررسی کارنامۀ عطارپژوهی در مقالات فارسی از 1300ش تا 1395ش [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 7-32]

 • فریدالدین محمد عطار نیشابوری تأویل‌پذیری مفهوم کفر در اندیشۀ عرفانی (نمونۀ موردی حکایت شیخ صنعان از عطار) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 67-94]

 • فزون‌متنیّت مقایسه روایت‌های تمثیلی «پیل در شهر کوران» از سنایی و غزالی بر مبنای نظریه فزون-متنیّت [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 153-176]

 • فضیلت و قابلیت بازخوانی حکایت‌های عرفانی اسرارالتوحید با رویکرد روانشناسی مثبت‌گرا [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 7-32]

 • فقر بررسی و تحلیل مشرب عرفانی ابن خفیف شیرازی [دوره 15، شماره 32، 1402، صفحه 9-49]

 • فلسفه تعارض محتوایی در رویکرد عرفانی منطق‌الطیر عطّار با رسالةالطیر ابن سینا [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 31-66]

 • فلسفه از خیال عارفان تا تخیل ژیلبر دوران [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 7-33]

 • فلسفه نقدهای شاه‌نعمت‌الله ولی در حوزه های تصوّف، فلسفه و کلام [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 151-180]

 • فلسفۀ اشراق بررسی ساختار روایت در رسالۀ فی حقیقة العشق سهروردی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 33-58]

 • فلسفۀ مذاهب دلالت‌های سیاسی اندیشۀ عین‌القضات همدانی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 121-147]

 • فنا نمادهای عرفانی «آب» و «عطش» در واقعه عاشورا [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 7-28]

 • فنا تجلّیات جمالی و جلالی و پیامدهای رفتاری آن در عرفان سکریان و صحویان [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 33-60]

 • فنا فنا و بقا و اتّحاد و اتّصال در دیوان بیدل دهلوی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 65-91]

 • فنا و بقا کتاب تحقیقات از خواجه محمد پارسا و آرای عرفانی و کلامی وی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 153-174]

 • فوایدالفؤاد تحلیل روابط بینامتنی ملفوظات شبه‌قاره و مجالس(مطالعۀ موردی مجالس سبعه و فوایدالفؤاد) [دوره 15، شماره 33، 1402]

 • فیزیک بازخوانی اساطیری – علمی نظریة ذره در اشعار عرفانی عطار [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 175-205]

 • فیض مقدّس بررسی مفهوم تجلّی و انواع آن از دیدگاه ابن‌عربی [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 101-120]

ق

 • قرآن شیوه‌های تفسیر و تأویل آیات قرآن در معارف بهاء ولد [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 65-85]

 • قرآن قلب و خصوصیات آن از دیدگاه ابن‌عربی [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 27-55]

 • قرآن رویکرد عرفانی به داستان حضرت یوسف(ع) در تفاسیر عرفانی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 7-40]

 • قرآن مجید تبیین نسبت کتاب تکوین با کتاب تدوین در اندیشه‌های عرفانی – قرآنی شیخ محمود شبستری و علامه سید حیدر آملی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 57-80]

 • قرن چهارم تا هشتم هجری قمری جریان‌شناسی پیرنامه‌های خطّۀ خراسان و قومس از قرن چهارم تا هشتم هجری قمری [(مقالات آماده انتشار)]

 • قرن هشتم نقدهای شاه‌نعمت‌الله ولی در حوزه های تصوّف، فلسفه و کلام [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 151-180]

 • قصه الغربه الغربیّه کهن نمونه ها در قصّه الغربه الغربیّه سهروردی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 49-72]

 • قصه ی ذات الصّور تأملی در تمامی یا ناتمامی مثنوی مولوی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 31-74]

 • قصیده فارسی روایتی دیگر از تحول شخصیت و شعر سنایی [دوره 15، شماره 33، 1402]

 • قضا و قدر الهی تعارض «نظر و عمل» در مسئله «جبر و اختیار» از دیدگاه عطار نیشابوری [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 179-214]

 • قطعیت - نسبیت -تقابل های دوگانه فروریزی تقابل ها و اصالت نگرش نسبی در دستگاه فکری مولوی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 153-181]

 • قلب قلب و خصوصیات آن از دیدگاه ابن‌عربی [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 27-55]

 • قلب جوهر تحلیل معرفت‌شناختی کرامات شیخ احمد جام ژنده پیل [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 111-140]

 • قلم حدیث اوائل و بازتاب آن در برخی از متون ادبی- عرفانی (از قرن سوم تا دهم هجری) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 41-64]

 • قلندران مکتوبی نویافته از قلندران و بحثی مختصر در لوتر قلندری (و ویرایشی تازه از مکتوبات) [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 161-190]

 • قوام‎الدین خوافی بررسی عرفان خراسان در سدۀ نهم از منظر جنون المجانین [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 109-152]

 • قونیه تا تصحیح نهایی دیوان کبیر:نسخه قونیه یا تصحیح فروزانفر؟ (بررسی انتقادی چاپ نسخه قونیه) [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 143-179]

 • قوۀ خیال مثال و خیال در اندیشۀ مولوی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 123-150]

ک

 • کرامات تحلیل معرفت‌شناختی کرامات شیخ احمد جام ژنده پیل [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 111-140]

 • کرامت سیر اندیشه ولایت در تصوف اسلامی(بر پایه امهات کتب نثر صوفیه) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 89-120]

 • کرامت بررسی تطبیقی عرفان شمنی و تصوف اسلامی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 7-26]

 • کریشنا مورتی سنجشِ نظر ابوسعید ابوالخیر و کریشنا مورتی دربارۀ برون‌رفت از بحرانِ معنا [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 149-177]

 • کشش و کوشش تعارض «نظر و عمل» در مسئله «جبر و اختیار» از دیدگاه عطار نیشابوری [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 179-214]

 • کشف‌المحجوب بررسی مقایسه ای سیر اسماء جمالی خداوند در متون عرفانی قرن چهارم و ششم هجری (مطالعه موردی کشف المحجوب و روح الارواح) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 27-55]

 • کشف المحجوب جایگاه سماع در امهات متون عرفانی تا قرن پنجم(هـ ق) [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 111-133]

 • کشف المحجوب بررسی چرایی و چگونگی تأویل آیات قرآنی در کشف المحجوب هجویری [دوره 14، شماره 31، 1401، صفحه 9-36]

 • کشف صوری گونه‌شناسی کشف صوری در مثنوی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 171-194]

 • کفر و ایمان تأویل‌پذیری مفهوم کفر در اندیشۀ عرفانی (نمونۀ موردی حکایت شیخ صنعان از عطار) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 67-94]

 • کلام نقدهای شاه‌نعمت‌الله ولی در حوزه های تصوّف، فلسفه و کلام [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 151-180]

 • کلام اسلامی بررسی عرفان خراسان در سدۀ نهم از منظر جنون المجانین [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 109-152]

 • کلام عاطفی مولانا مناجات ـ قصه‌های مثنوی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 131-152]

 • کلان‌نماد بررسی و تحلیل کلان‏ نمادهای تقابل ‏ساز در مثنوی و غزلیات شمس مورد مطالعه: کلان ‏نمادهای «شیر» و «خورشید» [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 31-64]

 • کلمات کلیدی: عشق تطور استعاره عشق از سنائی تا مولانا [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 43-80]

 • کلمات کلیدی: عطار بازخوانی اساطیری – علمی نظریة ذره در اشعار عرفانی عطار [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 175-205]

 • کلیات شمس تا تصحیح نهایی دیوان کبیر:نسخه قونیه یا تصحیح فروزانفر؟ (بررسی انتقادی چاپ نسخه قونیه) [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 143-179]

 • کلید واژگان: سنایی نقد جایگاه عرفانیِ سیرالعباد بر اساس ساحتهای شخصیّتی سنایی [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 103-123]

 • کلیله‌ودمنه تحلیل محتوایی حکایتِ «گازُر و خر او» در مثنوی [دوره 15، شماره 32، 1402، صفحه 105-131]

 • کمال‌جویی مقایسة تطبیقی سیر کمال‎جویی در عرفان و روان‎شناسی یونگ [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 163-195]

 • کنش گفتار تحلیل ژانر شطح بر اساس نظریه کنش گفتار [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 61-80]

 • کهف تحلیل جغرافیای نمادین مکان- کهف در تفسیر عرائس البیان روزبهان با رویکرد نقد مضمونی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 125-152]

 • کهن‌الگو کهن الگوی عروج و نسبتِ ساختاری معراج نامه و منطق‌الطیر در ادبیات پیشامدرن و عرفان اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • کهن الگو تحلیل سیرالعباد الی المعاد سنایی غزنوی بر اساس روش نقد اسطوره‌ای(کهن الگویی) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 121-148]

 • کودک تحلیل داستان‌های کودکان با درونمایۀ عرفانی: مطالعۀ موردی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 55-83]

 • کیش گنوسی بررسی مضامین مشترک عرفانی و گنوسی در غزلیات عطار [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 95-117]

 • کیمیای سعادت جایگاه سماع در امهات متون عرفانی تا قرن پنجم(هـ ق) [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 111-133]

گ

 • گادامر رفتار مولانا با زبان و پدیده‌های غیرزبانی در مناقب‌العارفین افلاکی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 83-110]

 • گاو همچو شیری در میان نقش گاو (تئوفانی‌ها در آثار مولوی) [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 133-158]

 • گرماس تحلیل تطبیقی الگوی کنشگر در رسائل فارسی سهروردی از منظر گرماس [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 9-43]

 • گریماس بررسی ساختار روایت در رسالۀ فی حقیقة العشق سهروردی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 33-58]

 • گشتار کاربردی مقایسه روایت‌های تمثیلی «پیل در شهر کوران» از سنایی و غزالی بر مبنای نظریه فزون-متنیّت [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 153-176]

 • گشتار کمّی مقایسه روایت‌های تمثیلی «پیل در شهر کوران» از سنایی و غزالی بر مبنای نظریه فزون-متنیّت [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 153-176]

 • گفتمان بازنمون فراروایت نجات­بخشی عرفان اسلامی در گفتمان و روایت تذکر ه الاولیای عطار [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 43-72]

 • گفتمان بررسی و تحلیل کارکرد پادگفتمانی در داستان شیخ صنعان [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 41-69]

 • گفتمان تحلیل عناصر واژگانی ترجمان‌الاشواق ابن عربی بر مبنای رویکرد زبان‌شناسی زیست‌‌محیطی [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 45-69]

 • گفتمان اصناف بررسی مؤلفه‌های آرمان‌شهری گفتمان های فتوت [دوره 14، شماره 31، 1401، صفحه 37-75]

 • گفتمان پهلوانی بررسی مؤلفه‌های آرمان‌شهری گفتمان های فتوت [دوره 14، شماره 31، 1401، صفحه 37-75]

 • گفتمان تصوف قبض و بسط گفتمانی اندیشۀ «رواداری دینی» در تصوف اسلامی (تا سده هشتم) [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 129-160]

 • گفتمان دینی بررسی مؤلفه‌های آرمان‌شهری گفتمان های فتوت [دوره 14، شماره 31، 1401، صفحه 37-75]

 • گفتمان صوفیانه بررسی مؤلفه‌های آرمان‌شهری گفتمان های فتوت [دوره 14، شماره 31، 1401، صفحه 37-75]

 • گفتمان عرفانی همگرایی دو گفتمان فقهی و عرفانی در مثنوی‌های حدیقةالحقیقه، منطق‌الطیر و مثنوی معنوی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 163-188]

 • گفتمان عیاری بررسی مؤلفه‌های آرمان‌شهری گفتمان های فتوت [دوره 14، شماره 31، 1401، صفحه 37-75]

 • گفتمان فقه قبض و بسط گفتمانی اندیشۀ «رواداری دینی» در تصوف اسلامی (تا سده هشتم) [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 129-160]

 • گفتمان فقهی همگرایی دو گفتمان فقهی و عرفانی در مثنوی‌های حدیقةالحقیقه، منطق‌الطیر و مثنوی معنوی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 163-188]

 • گفته پرداز بررسی و تحلیل کارکرد پادگفتمانی در داستان شیخ صنعان [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 41-69]

 • گلشن راز تحلیل محتوای کیفی و کمی گلشن راز شیخ محمود شبستری [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 80-105]

 • گناه موانع معرفت در مثنوی مولانا [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 115-142]

 • گنجشک (صعوه) عقل را خود کسی نهد تمکین؟ ( شرح دو بیت از حدیقۀ سنایی) [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 131-150]

ل

 • لاکان از لاکان تا مولانا (نگاهی لاکانی به سیر رشد روانی سوژه در آرای مولانا) [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 81-100]

 • لاهیجی بررسی و تحلیل تجارب عرفانی شمس‌الدین محمد لاهیجی در مفاتیح الإعجاز فی شرح گلشن راز [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 45-71]

 • لکان دیگری به‌مثابه خود ارتباط شمس و مولانا از دیدگاه ژاک لکان [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 95-114]

 • لوازم اخلاقی تعارض «نظر و عمل» در مسئله «جبر و اختیار» از دیدگاه عطار نیشابوری [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 179-214]

 • لوتر مکتوبی نویافته از قلندران و بحثی مختصر در لوتر قلندری (و ویرایشی تازه از مکتوبات) [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 161-190]

 • لیکاف و جانسون تبیین مفهوم وحدت در مثنوی با استعارۀ شناختی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 33-67]

 • لیلی و مجنون مأخذیابی و تحلیل تصرفات مولانا و شمس در ادبیات عاشقانه عصر اموی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 115-140]

م

 • مادرخدا تحلیل الگوی اسطوره‌ای- عرفانی از شخصیت رابعه عَدَویه با تکیه بر روایت تذکره‌الاولیا [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 7-40]

 • مانی منشأ گفتمان تصوّف سیاسی در ایران و تحلیل آن براساس نظریۀ گفتمان لاکلائو و موفه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 153-187]

 • مایر روش شناسی شرق شناسان آلمانی زبان در بررسی ادبیات عرفانی فارسی (مطالعة موردی هلموت ریتر و فریتس مایر) [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 127-152]

 • مایکل ریفاتر کاربست الگوی خوانش شعر مایکل ریفاتر در حل مشکل بیت «پیر ما گفت خطا..» از حافظ [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 153-183]

 • متن روش شناسی شرق شناسان آلمانی زبان در بررسی ادبیات عرفانی فارسی (مطالعة موردی هلموت ریتر و فریتس مایر) [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 127-152]

 • متن شکل شناسی مثنوی‌های تعلیمی و عرفانی بر مبنای سنت‌های ادبی (از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری) [(مقالات آماده انتشار)]

 • متناقض‌گویی نگرش آیرونیک شمس تبریزی به گفتمان‌ها و نهادهای جامعة عصر خود [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 137-162]

 • متناقض‌نما متناقض‌نما در دیوان کبیر ابن‌عربی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 73-95]

 • متن مغلوب بررسی ویژگی‌های «متن مغلوب صوفیانه» در انطباق با المواقف و المخاطبات عبدالجبّار نفّری [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 9-38]

 • متون تعلیمی عرفانی الگویی برای تحلیل فرایند شکل گیری زبان عرفانی از دستگاه زبان قرآنی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 37-75]

 • متون صوفیانه معرفی نسخه های کتاب سفینةالاولیاء اثر داراشکوه و ضرورت تصحیح آن [دوره 15، شماره 32، 1402، صفحه 151-175]

 • متون عرفانی جایگاه سماع در امهات متون عرفانی تا قرن پنجم(هـ ق) [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 111-133]

 • متون عرفانی حدیث قبا در متون عرفانی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 7-29]

 • متون عرفانی بررسی استعارۀ مفهومی «جهان هستی، درخت است» در متون عرفانی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 7-31]

 • متون عرفانی «تحلیل گفتمان انتقادی تمهیدات عین‌القضات همدانی» (با رویکرد نورمن فرکلاف) [دوره 15، شماره 32، 1402، صفحه 77-103]

 • متون عرفانی- ادبی حدیث اوائل و بازتاب آن در برخی از متون ادبی- عرفانی (از قرن سوم تا دهم هجری) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 41-64]

 • متون عرفانی منثور تحلیل و بررسی میزان اثرپذیری جواهرالاسرار فی زواهر الانوار خوارزمی از منابع اصیل عرفانی منثور [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 85-120]

 • متون مکتب کشف و شهود مطالعة تطبیقی شیوه‌های ارائة جزئیات در بافت متنی تجارب عرفانیِ صوفیه در متون مکتب کشف و شهود بر مبنای «فرانقش اندیشگانی» [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 97-130]

 • مثال اعلیٰٰ پر ریختن رمزی جهان‌شمول از مثال اعلایی واحد در فرهنگ عرفانی ملل [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 181-207]

 • مثنوهای تعلیمی و عرفانی شکل شناسی مثنوی‌های تعلیمی و عرفانی بر مبنای سنت‌های ادبی (از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری) [(مقالات آماده انتشار)]

 • مثنوی باژگونگی امور عالم در مثنوی مولانا [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 7-32]

 • مثنوی انواع خواب و رؤیا در مثنوی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 33-58]

 • مثنوی رویکرد مولانا نسبت به استدلال [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 125-150]

 • مثنوی مثال و خیال در اندیشۀ مولوی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 123-150]

 • مثنوی گونه‌شناسی کشف صوری در مثنوی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 171-194]

 • مثنوی فروریزی تقابل ها و اصالت نگرش نسبی در دستگاه فکری مولوی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 153-181]

 • مثنوی موانع معرفت در مثنوی مولانا [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 115-142]

 • مثنوی بررسی و تحلیل کلان‏ نمادهای تقابل ‏ساز در مثنوی و غزلیات شمس مورد مطالعه: کلان ‏نمادهای «شیر» و «خورشید» [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 31-64]

 • مثنوی دقوقی، فراداستانی پسامدرن [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 65-93]

 • مثنوی مفهوم وحدت وجود در مشرب فکری مولانا و لِف تالستوی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 117-149]

 • مثنوی مقایسه مفهوم «وحدت» در مثنوی‌های مولانا و بیدل دهلوی بر اساس استعاره‌ها‌ی شناختی [(مقالات آماده انتشار)]

 • مثنوی معنوی مؤلفه­ های پدیدارشناسی هوسرلی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 173-204]

 • مثنوی معنوی خطاهای اندیشه از دیدگاه فرانسیس بیکن و جست‌وجوی آن در آرای مولانا [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 115-136]

 • مثنوی معنوی منطق حاشیه در مثنوی: سبک ایضاحی و اقتدار مؤلف-راوی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 141-165]

 • مثنوی معنوی تجربۀ عرفانی در «موقعیت‌های مرزی» و بازتاب آن در مثنوی (مطالعۀ موردی حکایت‌های پیر چنگی و موسی و شبان) [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 51-78]

 • مثنوی معنوی تبیین مفهوم وحدت در مثنوی با استعارۀ شناختی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 33-67]

 • مثنوی معنوی همگرایی دو گفتمان فقهی و عرفانی در مثنوی‌های حدیقةالحقیقه، منطق‌الطیر و مثنوی معنوی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 163-188]

 • مثنوی معنوی معرفی الهی‌نامه حسینی شیرازی و اثرپذیری وی از مثنوی معنوی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 211-246]

 • مثنوی معنوی تحلیل محتوایی حکایتِ «گازُر و خر او» در مثنوی [دوره 15، شماره 32، 1402، صفحه 105-131]

 • مثنوی معنوی تحلیل داستان «طوطی و بازرگان» مثنوی معنوی براساس نظریۀ افشانش ژاک دریدا [دوره 14، شماره 31، 1401، صفحه 77-99]

 • مثنوی مولوی تحلیل و بررسی میزان اثرپذیری جواهرالاسرار فی زواهر الانوار خوارزمی از منابع اصیل عرفانی منثور [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 85-120]

 • مجاب سازی بررسی و تحلیل کارکرد پادگفتمانی در داستان شیخ صنعان [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 41-69]

 • مجالس سبعه تحلیل روابط بینامتنی ملفوظات شبه‌قاره و مجالس(مطالعۀ موردی مجالس سبعه و فوایدالفؤاد) [دوره 15، شماره 33، 1402]

 • مجدالدین بغدادی رساله‌ای نویافته‌ از نجم‌الدین رازی [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 89-126]

 • مجدالدین بغدادی آگاهی هایی تازه دربارة تاج الدّین محمود اُشْنوی و ارتباط وی با مجدالدّین بغدادی و دربار خوارزمشاهیان [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 9-44]

 • مجنون‌شاه کابلی تجلّی مضمون عشق در شعر عرفانی معاصر افغانستان با تکیه بر اشعار مجنون شاه کابلی، مستان شاه کابلی و حیدری وجودی [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 71-102]

 • محمد حسین حسینی شیرازی معرفی الهی‌نامه حسینی شیرازی و اثرپذیری وی از مثنوی معنوی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 211-246]

 • محمّد(ص) سیمای محمد(ص) در آثار عین القضات همدانی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 25-48]

 • محمود بن عثمان معرفی تحلیلی و مقایسة سه سیرت‌نامة محمود بن‌عثمان دربارة دو تن از مشایخ معروف فارس در قرن هشتم (شیخ ابواسحاق کازرونی و شیخ امین‌الدین بلیانی) [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 123-161]

 • محیی‌الدّین ابن عربی «عین‌القلب»، «عین‌البصیره» و «عین‌الیقین» در آثار محی‌الدین ابن عربی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 115-132]

 • مختارنامه رباعی روایی در مختارنامه عطار نیشابوری [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 57-82]

 • مخزن‌الاسرار نمادشناسی خلوت های نظامی در مخزن‌الاسرار [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 55-81]

 • مراتب اندیشه مسألۀ زایش معانی از صور و اصالت زبان از دیدگاه عارفان [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 7-31]

 • مراتب سخن مسألۀ زایش معانی از صور و اصالت زبان از دیدگاه عارفان [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 7-31]

 • مراتب شناخت معرفت در مشرب عرفانی روزبهان بقلی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 153-178]

 • مراتب هستی هستی و مراتب آن از دیدگاه عزیز نسفی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 93-121]

 • مراتب هستی بررسی تطبیقی هستی‌شناسی عرفانی ابوحامد غزالی و بهاءولد [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 9-37]

 • مرتبه خفی نور سیاه در ادب عرفانی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 209-239]

 • مرصادالعباد بازتاب نماد آینه در عرفان و اسطوره با تکیه بر بندهشن و مرصادالعباد [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 143-174]

 • مرصادالعباد حکمت خسروانی در مرصاد العباد [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 175-200]

 • مرصادالعباد رساله‌ای نویافته‌ از نجم‌الدین رازی [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 89-126]

 • مرصادالعباد تحلیل محتوایی و زبانی مفاخره‌ای بدیع از پیامبر (ص) به روایت نجم‌الدین رازی [دوره 14، شماره 31، 1401، صفحه 101-121]

 • مرگ بررسی مفهوم تکاملی مرگ در اشعار مولانا براساس نظریه استعاره شناختی مدل فرهنگی استعاره زنجیره بزرگ [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 7-29]

 • مرگ هستی و مرگ در پرتو تجربه‌های شهودی عطار [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 139-161]

 • مرگ‎اندیشی حکیمانه تأمّلات مرگ‎اندیشانه در آثار سنایی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 73-104]

 • مرگ‎اندیشی زاهدانه تأمّلات مرگ‎اندیشانه در آثار سنایی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 73-104]

 • مرگ‎اندیشی عارفانه تأمّلات مرگ‎اندیشانه در آثار سنایی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 73-104]

 • مرید و مراد سیر اندیشه ولایت در تصوف اسلامی(بر پایه امهات کتب نثر صوفیه) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 89-120]

 • مزدک منشأ گفتمان تصوّف سیاسی در ایران و تحلیل آن براساس نظریۀ گفتمان لاکلائو و موفه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 153-187]

 • مستان‌شاه کابلی و حیدری وجودی تجلّی مضمون عشق در شعر عرفانی معاصر افغانستان با تکیه بر اشعار مجنون شاه کابلی، مستان شاه کابلی و حیدری وجودی [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 71-102]

 • مسیحیت کارکرد مشترک اسطوره و عرفان [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 149-168]

 • مشاوره تعامل بین سلوک عارفانه و فرایند مشاوره [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 59-88]

 • مشرب‌الارواح مبانی نظری مراحل سیر و سلوک عرفانی در مشرب الأرواح روزبهان بقلی [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 123-152]

 • مشرب عرفانی شیوۀ تبیین سنت و مشرب عرفانی، نمونه مطالعاتی: عزیز نسفی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 171-202]

 • مشرب عرفانی بررسی و تحلیل مشرب عرفانی ابن خفیف شیرازی [دوره 15، شماره 32، 1402، صفحه 9-49]

 • مصیبت‌نامه ترکیب ساختاری و درون‌مایه‌های عرفانیِ مثنوی مصیبت‌نامه عطار [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 135-159]

 • مصیبت‌نامه کارکرد راوی و عمل روایت در مصیبت نامه عطّار [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 81-122]

 • مصیبت‌نامه بررسی علل بیان‌ناپذیری تجربه‌های عرفانی در مثنوی‌های عطّار(الهی‌نامه، منطق‌الطّیر، مصیبت‌نامه) [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 59-83]

 • مصیبت نامه معنای زندگی در مصیبت نامة عطار نیشابوری [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 65-90]

 • معارف شیوه‌های تفسیر و تأویل آیات قرآن در معارف بهاء ولد [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 65-85]

 • معارف استعاره مفهومی رویش در معارف بهاء ولد [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 137-172]

 • معدن المعانی «ظهور حقیقت مثالی» راه شهودِ «حقیقت انسان» با تأکید بر دیدگاه شرف الدین مَنْیَری در «معدن المعانی» [دوره 15، شماره 32، 1402، صفحه 133-150]

 • معراج ترکیب ساختاری و درون‌مایه‌های عرفانیِ مثنوی مصیبت‌نامه عطار [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 135-159]

 • معراج‌نامه کهن الگوی عروج و نسبتِ ساختاری معراج نامه و منطق‌الطیر در ادبیات پیشامدرن و عرفان اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • معرفت معرفت در مشرب عرفانی روزبهان بقلی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 153-178]

 • معرفت معرفت و موقعیت های مرزی در مثنوی مولوی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 83-117]

 • معرفت تحلیل معرفت‌شناختی کرامات شیخ احمد جام ژنده پیل [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 111-140]

 • معرفت­شناسی مثال و خیال در اندیشۀ مولوی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 123-150]

 • معرفت شناختی بررسی عرفان خراسان در سدۀ نهم از منظر جنون المجانین [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 109-152]

 • معرفت‌شناسی موانع معرفت در مثنوی مولانا [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 115-142]

 • معنای زندگی معنای زندگی از دیدگاه ابن عربی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 151-169]

 • معنای زندگی معنای زندگی در مصیبت نامة عطار نیشابوری [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 65-90]

 • معنویت اسلامی تصویر خداوند در اندیشه اشو: وجوه افتراق تعالیم او با آموزه های مولانا [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 107-134]

 • مفاخره تحلیل محتوایی و زبانی مفاخره‌ای بدیع از پیامبر (ص) به روایت نجم‌الدین رازی [دوره 14، شماره 31، 1401، صفحه 101-121]

 • مفاهیم رمزی مناجات ـ قصه‌های مثنوی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 131-152]

 • مفاهیم عرفانی کارکرد راوی و عمل روایت در مصیبت نامه عطّار [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 81-122]

 • مفتاح الهدایه و مصباح العنایه معرفی تحلیلی و مقایسة سه سیرت‌نامة محمود بن‌عثمان دربارة دو تن از مشایخ معروف فارس در قرن هشتم (شیخ ابواسحاق کازرونی و شیخ امین‌الدین بلیانی) [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 123-161]

 • مفصل‌بندی تحلیل انتقادی روایت زندگی و مرگ حلاج در گفتمان انقلابی/ چپ [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 7-43]

 • مقالات شمس شمس تبریزی و تأویل های عرفانی او از احادیث نبوی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 73-104]

 • مقالات شمس مقایسۀ هرمان هسه و شمس تبریزی با تکیه بر کنولپ و مقالات [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 145-175]

 • مقالات شمس تحلیلی بر ساحت‌های وجودی شمس تبریزی از خلال بررسی مقالات شمس [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 73-98]

 • مقالات فارسی بررسی کارنامۀ عطارپژوهی در مقالات فارسی از 1300ش تا 1395ش [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 7-32]

 • مقام مبانی نظری مراحل سیر و سلوک عرفانی در مشرب الأرواح روزبهان بقلی [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 123-152]

 • مقایسة تطبیقی مقایسة تطبیقی سیر کمال‎جویی در عرفان و روان‎شناسی یونگ [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 163-195]

 • مکاتیب سنایی تحلیل ساختار و سبک مکاتیب سنایی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-32]

 • مکاشفه گونه‌شناسی کشف صوری در مثنوی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 171-194]

 • مکاشفه بررسی مقایسه‌ای انگارۀ مکاشفه در عرفان روزبهان بقلی و هیلدگارد بینگنی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 77-109]

 • مکالمه گفتمان دیالکتیکی در الهی‌نامۀ عطار [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 75-108]

 • مکان تحلیل جغرافیای نمادین مکان- کهف در تفسیر عرائس البیان روزبهان با رویکرد نقد مضمونی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 125-152]

 • مکتوبات مکتوبی نویافته از قلندران و بحثی مختصر در لوتر قلندری (و ویرایشی تازه از مکتوبات) [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 161-190]

 • مکتوبات مولانا شمس تبریزی، غیبت یا شهادت؟ (با تکیه بر منابع کهن به‌ویژه مکتوبات مولانا) [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 73-103]

 • ملال رویکرد تطبیقی – تحلیلی ملال و گریز از آن در اندیشه سنایی و شوپنهاور [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 47-72]

 • مناجات‌های مثنوی مناجات ـ قصه‌های مثنوی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 131-152]

 • منازل سلوک ترکیب ساختاری و درون‌مایه‌های عرفانیِ مثنوی مصیبت‌نامه عطار [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 135-159]

 • من استعلایی تحلیل سوانح­ العشاق از دیدگاه «من استعلایی» پدیدارشناختی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 33-64]

 • مناقب‌العارفین رفتار مولانا با زبان و پدیده‌های غیرزبانی در مناقب‌العارفین افلاکی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 83-110]

 • منطق‌ الطیر همگرایی دو گفتمان فقهی و عرفانی در مثنوی‌های حدیقةالحقیقه، منطق‌الطیر و مثنوی معنوی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 163-188]

 • منطق‌الطیر منطق‌الطیر و موضوع سفر در زمان یا سفر در جهان‌های موازی در فیزیک نوین [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 111-132]

 • منطق‌الطیر کهن الگوی عروج و نسبتِ ساختاری معراج نامه و منطق‌الطیر در ادبیات پیشامدرن و عرفان اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • منطق‌الطّیر بررسی علل بیان‌ناپذیری تجربه‌های عرفانی در مثنوی‌های عطّار(الهی‌نامه، منطق‌الطّیر، مصیبت‌نامه) [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 59-83]

 • منطق‌الطیر عطار طرح‌وارۀ عمودی (نزولی/ صعودی) در منطق‌الطیر عطار [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 119-144]

 • منطق‌الطیر عطار تعامل و تقابل عطار با مبانی عرفان فلسفی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 141-182]

 • موسی و شبان تجربۀ عرفانی در «موقعیت‌های مرزی» و بازتاب آن در مثنوی (مطالعۀ موردی حکایت‌های پیر چنگی و موسی و شبان) [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 51-78]

 • موقعیت کهن الگویی کهن نمونه ها در قصّه الغربه الغربیّه سهروردی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 49-72]

 • موقعیت مرزی معرفت و موقعیت های مرزی در مثنوی مولوی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 83-117]

 • مولانا باژگونگی امور عالم در مثنوی مولانا [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 7-32]

 • مولانا از لاکان تا مولانا (نگاهی لاکانی به سیر رشد روانی سوژه در آرای مولانا) [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 81-100]

 • مولانا انواع خواب و رؤیا در مثنوی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 33-58]

 • مولانا رویکرد مولانا نسبت به استدلال [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 125-150]

 • مولانا تطور استعاره عشق از سنائی تا مولانا [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 43-80]

 • مولانا تحلیل تطبیقی مقولۀ عشق در داستان ضیافت افلاطون و داستان پادشاه و کنیزک مولانا [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 7-32]

 • مولانا مأخذیابی و تحلیل تصرفات مولانا و شمس در ادبیات عاشقانه عصر اموی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 115-140]

 • مولانا مهلتی بایست تا خون شیر شد (زایش شمس تبریزی از خون حسین بن منصور حلاج در یک نسخه تعزیه) [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 167-182]

 • مولانا رفتار مولانا با زبان و پدیده‌های غیرزبانی در مناقب‌العارفین افلاکی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 83-110]

 • مولانا تبیین مفهوم وحدت در مثنوی با استعارۀ شناختی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 33-67]

 • مولانا عرفان مولانا در ساحت تجارب دینی و عرفانی [دوره 14، شماره 31، 1401، صفحه 123-155]

 • مولانا مقایسه مفهوم «وحدت» در مثنوی‌های مولانا و بیدل دهلوی بر اساس استعاره‌ها‌ی شناختی [(مقالات آماده انتشار)]

 • مولانا جلال‌الدین تجربۀ عرفانی در «موقعیت‌های مرزی» و بازتاب آن در مثنوی (مطالعۀ موردی حکایت‌های پیر چنگی و موسی و شبان) [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 51-78]

 • مولانا جلال‌الدین بلخی همچو شیری در میان نقش گاو (تئوفانی‌ها در آثار مولوی) [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 133-158]

 • مولانا جلال الدین محمد بلخی نسبت‌ سلوک و شهود در عرفان مولانا [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 101-129]

 • مولوی تا تصحیح نهایی دیوان کبیر:نسخه قونیه یا تصحیح فروزانفر؟ (بررسی انتقادی چاپ نسخه قونیه) [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 143-179]

 • مولوی مثال و خیال در اندیشۀ مولوی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 123-150]

 • مولوی گونه‌شناسی کشف صوری در مثنوی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 171-194]

 • مولوی مؤلفه­ های پدیدارشناسی هوسرلی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 173-204]

 • مولوی تحلیل حسِ چشایی در آثار مولوی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 205-230]

 • مولوی فروریزی تقابل ها و اصالت نگرش نسبی در دستگاه فکری مولوی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 153-181]

 • مولوی واکاوی شخصیّت «نی» و «حی»در منظومۀ نی نامۀ مولانا و داستان حی بن یقظان ابن طفیل [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 177-206]

 • مولوی نشانه‌شناسی تقابل‌های دوگانة نمادهای حیوانی در غزلیات شمس [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 161-195]

 • مولوی موانع معرفت در مثنوی مولانا [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 115-142]

 • مولوی معرفت و موقعیت های مرزی در مثنوی مولوی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 83-117]

 • مولوی بررسی مفهوم تکاملی مرگ در اشعار مولانا براساس نظریه استعاره شناختی مدل فرهنگی استعاره زنجیره بزرگ [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 7-29]

 • مولوی دقوقی، فراداستانی پسامدرن [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 65-93]

 • مولوی دیگری به‌مثابه خود ارتباط شمس و مولانا از دیدگاه ژاک لکان [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 95-114]

 • مولوی تصویر خداوند در اندیشه اشو: وجوه افتراق تعالیم او با آموزه های مولانا [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 107-134]

 • مولوی رهیافت های تحلیلی- انتقادی مولوی در علم و عالم شناسی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 183-210]

 • مولوی مفهوم وحدت وجود در مشرب فکری مولانا و لِف تالستوی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 117-149]

 • میخائیل نعیمه اندیشه وحدت وجود در همس‌الجفون میخائیل نعیمه [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 121-142]

 • میرفطروس تحلیل انتقادی روایت زندگی و مرگ حلاج در گفتمان انقلابی/ چپ [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 7-43]

 • میشل فوکو قبض و بسط گفتمانی اندیشۀ «رواداری دینی» در تصوف اسلامی (تا سده هشتم) [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 129-160]

ن

 • ناخودآگاه ذهن تحلیلی بر ساحت‌های وجودی شمس تبریزی از خلال بررسی مقالات شمس [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 73-98]

 • نثر از زبان نار تا زبان نور چگونگی تکوین نثر عرفانی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 97-109]

 • نثر ترسلات تحلیل ساختار و سبک مکاتیب سنایی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-32]

 • نثر صوفیانه بررسی ویژگی‌های «متن مغلوب صوفیانه» در انطباق با المواقف و المخاطبات عبدالجبّار نفّری [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 9-38]

 • نثر عرفانی جریان‌شناسی نظریه عشق الهی در متون عرفانی فارسی(از آغاز تا قرن نهم هجری) [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 23-54]

 • نجم‌الدین رازی تحلیل محتوایی و زبانی مفاخره‌ای بدیع از پیامبر (ص) به روایت نجم‌الدین رازی [دوره 14، شماره 31، 1401، صفحه 101-121]

 • نجم الدین رازی حکمت خسروانی در مرصاد العباد [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 175-200]

 • نجم الدین رازی آرمان های سیاسیِ جامی و نجم الدین رازی در هفت اورنگ و مرصادالعباد [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 9-33]

 • نجم الدین رازی رساله‌ای نویافته‌ از نجم‌الدین رازی [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 89-126]

 • نسخة خطی تا تصحیح نهایی دیوان کبیر:نسخه قونیه یا تصحیح فروزانفر؟ (بررسی انتقادی چاپ نسخه قونیه) [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 143-179]

 • نسخة خطی معرفی الهی‌نامه حسینی شیرازی و اثرپذیری وی از مثنوی معنوی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 211-246]

 • نسخة خطی آگاهی هایی تازه دربارة تاج الدّین محمود اُشْنوی و ارتباط وی با مجدالدّین بغدادی و دربار خوارزمشاهیان [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 9-44]

 • نسخۀ خطی کتاب تحقیقات از خواجه محمد پارسا و آرای عرفانی و کلامی وی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 153-174]

 • نسخۀ خطی معرفی نسخه های کتاب سفینةالاولیاء اثر داراشکوه و ضرورت تصحیح آن [دوره 15، شماره 32، 1402، صفحه 151-175]

 • نشانه‌شناسی بررسی فرآیند نشانگی حروف الفبا در دیوان سنایی [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 7-42]

 • نشانه‌شناسی نشانه‌شناسی تقابل‌های دوگانة نمادهای حیوانی در غزلیات شمس [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 161-195]

 • نشانه‌شناسی تحلیل نشانه معنا‌شناختی «دیدن» و پدیدارهای دیداری درکشف‌الاسرار و مکاشفات‌الانوار روزبهان بقلی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 41-64]

 • نشانه‌شناسی شعر کاربست الگوی خوانش شعر مایکل ریفاتر در حل مشکل بیت «پیر ما گفت خطا..» از حافظ [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 153-183]

 • نشانه-معناشناختی نظام زیبایی‌شناختی گفتمان در هم‌کنشی صدا و نور بر مبنای قصه «یاری خواستن حلیمه از بتان» [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 145-170]

 • نظامی گنجه‌ای نمادشناسی خلوت های نظامی در مخزن‌الاسرار [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 55-81]

 • نظر و عمل تعارض «نظر و عمل» در مسئله «جبر و اختیار» از دیدگاه عطار نیشابوری [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 179-214]

 • نظریة عشق الهی جریان‌شناسی نظریه عشق الهی در متون عرفانی فارسی(از آغاز تا قرن نهم هجری) [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 23-54]

 • نظریۀ فیض تعامل و تقابل عطار با مبانی عرفان فلسفی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 141-182]

 • نظریۀ گفتمان منشأ گفتمان تصوّف سیاسی در ایران و تحلیل آن براساس نظریۀ گفتمان لاکلائو و موفه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 153-187]

 • نفحات‌الانس بررسی تطبیقی ابعاد شخصیت ذوالنون در سه تذکره(طبقات‌الصوفیه، تذکرة‌الاولیا و نفحات‌الانس) [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 93-124]

 • نفحات‌الانس خداوند در رؤیاهای عارفان [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 93-114]

 • نفس موانع و آثار سیرانفسی انسان در بینش عرفانی مولانا (با تاکید بر مثنوی) [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 181-208]

 • نفس تعارض محتوایی در رویکرد عرفانی منطق‌الطیر عطّار با رسالةالطیر ابن سینا [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 31-66]

 • نفس مبارزه با نفس در نقل‌قول‌های مستقیم ابوسعید ابی‌الخیر در اسرارالتوحید [دوره 15، شماره 33، 1402]

 • نقّالی تأثیرپذیری متون نقّالیِ شاهنامه از عناصر صوفیانه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 36-65]

 • نقد اسطوره‌ای تحلیل سیرالعباد الی المعاد سنایی غزنوی بر اساس روش نقد اسطوره‌ای(کهن الگویی) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 121-148]

 • نقد اسطوره‌ای کهن الگوی عروج و نسبتِ ساختاری معراج نامه و منطق‌الطیر در ادبیات پیشامدرن و عرفان اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • نقد ساختارگرایانه تحلیل تطبیقی الگوی کنشگر در رسائل فارسی سهروردی از منظر گرماس [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 9-43]

 • نقد مضمونی تحلیل جغرافیای نمادین مکان- کهف در تفسیر عرائس البیان روزبهان با رویکرد نقد مضمونی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 125-152]

 • نقش راوی کارکرد راوی و عمل روایت در مصیبت نامه عطّار [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 81-122]

 • نقطه نقطه و دایره در ادبیات عرفانی فارسی مطابق با مکتب ابن عربی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 163-182]

 • نقل قول مبارزه با نفس در نقل‌قول‌های مستقیم ابوسعید ابی‌الخیر در اسرارالتوحید [دوره 15، شماره 33، 1402]

 • نقل قول مستقیم مبارزه با نفس در نقل‌قول‌های مستقیم ابوسعید ابی‌الخیر در اسرارالتوحید [دوره 15، شماره 33، 1402]

 • نقلی رویکرد مولانا نسبت به استدلال [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 125-150]

 • نگرش عرفانی نمادهای عرفانی «آب» و «عطش» در واقعه عاشورا [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 7-28]

 • نگرش نسبی ٰ فروریزی تقابل ها و اصالت نگرش نسبی در دستگاه فکری مولوی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 153-181]

 • نماد بازتاب نماد آینه در عرفان و اسطوره با تکیه بر بندهشن و مرصادالعباد [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 143-174]

 • نماد درخت در نمادپردازی های عارفانه و ریشه های اسطوره ای آن [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 67-93]

 • نماد حیوانی نشانه‌شناسی تقابل‌های دوگانة نمادهای حیوانی در غزلیات شمس [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 161-195]

 • نمادشناسی رد یک اشکال از حدیقه برپایه نمادشناسی سنایی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 7-21]

 • نوبت‌های سه‌گانۀ تأویلی/ هرمنوتیکی از قوس هرمنوتیکی ریکور تا نوبت‌های سه‌گانۀ تأویلی در اندیشه و آثار عین‌القضات همدانی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 9-35]

 • نور سیر تحوّل و کارکرد عرفانی- ادبی عنصر نور [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 159-195]

 • نور ابلیس نور سیاه در ادب عرفانی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 209-239]

 • نور ذات نور سیاه در ادب عرفانی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 209-239]

 • نور سیاه سیمای محمد(ص) در آثار عین القضات همدانی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 25-48]

 • نور سیاه نور سیاه در ادب عرفانی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 209-239]

 • نور محمدی حدیث اوائل و بازتاب آن در برخی از متون ادبی- عرفانی (از قرن سوم تا دهم هجری) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 41-64]

 • نورمن فرکلاف «تحلیل گفتمان انتقادی تمهیدات عین‌القضات همدانی» (با رویکرد نورمن فرکلاف) [دوره 15، شماره 32، 1402، صفحه 77-103]

 • نوزایی بررسی تطبیقی عرفان شمنی و تصوف اسلامی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 7-26]

 • نی واکاوی شخصیّت «نی» و «حی»در منظومۀ نی نامۀ مولانا و داستان حی بن یقظان ابن طفیل [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 177-206]

و

 • واژه‌های کلیدی: اسطوره کارکرد مشترک اسطوره و عرفان [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 149-168]

 • واژه‌های کلیدی: ترس از مرگ ترس از مرگ در آثار عطار [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 65-92]

 • واژه‌های کلیدی: حدیث اوائل حدیث اوائل و بازتاب آن در برخی از متون ادبی- عرفانی (از قرن سوم تا دهم هجری) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 41-64]

 • واژه‌های کلیدی: دیدار با خداوند خداوند در رؤیاهای عارفان [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 93-114]

 • واژه‌های کلیدی: رویکرد عرفانی رویکرد عرفانی به داستان حضرت یوسف(ع) در تفاسیر عرفانی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 7-40]

 • واژه‌های کلیدی: سلوک عرفانی مقایسة تطبیقی سیر کمال‎جویی در عرفان و روان‎شناسی یونگ [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 163-195]

 • واژه‌های کلیدی: مقالات شمس تبریزی نگرش آیرونیک شمس تبریزی به گفتمان‌ها و نهادهای جامعة عصر خود [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 137-162]

 • واژه های کلیدی: مولانا تأملی در تمامی یا ناتمامی مثنوی مولوی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 31-74]

 • واژه‌های کلیدی: مولوی خطاهای اندیشه از دیدگاه فرانسیس بیکن و جست‌وجوی آن در آرای مولانا [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 115-136]

 • واقعة عاشور نمادهای عرفانی «آب» و «عطش» در واقعه عاشورا [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 7-28]

 • واقعه بررسی واقعهء عرفانی و نماد‌شناسی آن به مثابه تجربه‌ای دینی [(مقالات آماده انتشار)]

 • وجودشناسی تحول تاریخی انگارۀ پر جبرئیل در فرهنگ اسلامی تا پایان قرن ششم هجری [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 95-117]

 • وجوه ادبی بررسی عرفان خراسان در سدۀ نهم از منظر جنون المجانین [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 109-152]

 • وحدت تجلّیات جمالی و جلالی و پیامدهای رفتاری آن در عرفان سکریان و صحویان [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 33-60]

 • وحدت تبیین مفهوم وحدت در مثنوی با استعارۀ شناختی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 33-67]

 • وحدت مقایسه مفهوم «وحدت» در مثنوی‌های مولانا و بیدل دهلوی بر اساس استعاره‌ها‌ی شناختی [(مقالات آماده انتشار)]

 • وحدت وجود اندیشه وحدت وجود در همس‌الجفون میخائیل نعیمه [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 121-142]

 • وحدت وجود فنا و بقا و اتّحاد و اتّصال در دیوان بیدل دهلوی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 65-91]

 • وحدت وجود مفهوم وحدت وجود در مشرب فکری مولانا و لِف تالستوی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 117-149]

 • وصال حق بررسی مضامین مشترک عرفانی و گنوسی در غزلیات عطار [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 95-117]

 • وصل و فصل نقد و تحلیل پدیدارشناختی عرفان روزبهان با تأکید بر مبحث «تجلیات التباسی» در عبهرالعاشقین [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 1-26]

 • ولایت سیر اندیشه ولایت در تصوف اسلامی(بر پایه امهات کتب نثر صوفیه) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 89-120]

 • ولدنامه شمس تبریزی، غیبت یا شهادت؟ (با تکیه بر منابع کهن به‌ویژه مکتوبات مولانا) [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 73-103]

 • ولی سیر اندیشه ولایت در تصوف اسلامی(بر پایه امهات کتب نثر صوفیه) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 89-120]

ه

 • هاروت و ماروت نقد و تحلیل الگوی تفسیری هاروت و ماروت در داستان شیخ صنعان با تکیه بر نظریۀ بیش‌متنیت ژرار ژنت [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 177-203]

 • هانری کربن معیارهای تمییز وقایع خیال منفصل به‌مدد روش هانری کربن در تذکره‌الاولیاء [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 157-173]

 • هجویری نظام داستان‌پردازی در حکایت‌های کوتاه کشف‌المحجوب [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 87-113]

 • هجویری بررسی چرایی و چگونگی تأویل آیات قرآنی در کشف المحجوب هجویری [دوره 14، شماره 31، 1401، صفحه 9-36]

 • هدف و غایت عارف معرفت در مشرب عرفانی روزبهان بقلی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 153-178]

 • هرمزدبغ «انسان کامل» درعرفان اسلامی و مقایسه آن با هرمزدبغ درآیین مانوی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 7-30]

 • هرمنوتیک از قوس هرمنوتیکی ریکور تا نوبت‌های سه‌گانۀ تأویلی در اندیشه و آثار عین‌القضات همدانی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 9-35]

 • هزار مقام مبانی نظری مراحل سیر و سلوک عرفانی در مشرب الأرواح روزبهان بقلی [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 123-152]

 • هستی هستی و مرگ در پرتو تجربه‌های شهودی عطار [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 139-161]

 • هستی‌شناسی هستی و مراتب آن از دیدگاه عزیز نسفی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 93-121]

 • هستی‌شناسی مثال و خیال در اندیشۀ مولوی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 123-150]

 • هستی‌شناسی عرفانی بررسی تطبیقی هستی‌شناسی عرفانی ابوحامد غزالی و بهاءولد [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 9-37]

 • هسه مقایسۀ هرمان هسه و شمس تبریزی با تکیه بر کنولپ و مقالات [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 145-175]

 • همدانی سیمای محمد(ص) در آثار عین القضات همدانی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 25-48]

 • همس‌الجفون اندیشه وحدت وجود در همس‌الجفون میخائیل نعیمه [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 121-142]

 • هم‌کنشی نظام زیبایی‌شناختی گفتمان در هم‌کنشی صدا و نور بر مبنای قصه «یاری خواستن حلیمه از بتان» [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 145-170]

 • همگرایی عرفان و فلسفه تحول تاریخی انگارۀ پر جبرئیل در فرهنگ اسلامی تا پایان قرن ششم هجری [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 95-117]

 • همگرایی گفتمانی همگرایی دو گفتمان فقهی و عرفانی در مثنوی‌های حدیقةالحقیقه، منطق‌الطیر و مثنوی معنوی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 163-188]

 • هیبت عقل را خود کسی نهد تمکین؟ ( شرح دو بیت از حدیقۀ سنایی) [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 131-150]

 • هیدگر باشندگی و مکان مندی تحلیل روایت زندگی بِشر حافی در تذکرة الاولیاء [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 35-53]

 • هیلدگارد بینگنی بررسی مقایسه‌ای انگارۀ مکاشفه در عرفان روزبهان بقلی و هیلدگارد بینگنی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 77-109]

ی

 • یاری خواستن حلیمه از بتان در مثنوی نظام زیبایی‌شناختی گفتمان در هم‌کنشی صدا و نور بر مبنای قصه «یاری خواستن حلیمه از بتان» [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 145-170]

 • یاسپرس معرفت و موقعیت های مرزی در مثنوی مولوی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 83-117]

 • یهود کارکرد مشترک اسطوره و عرفان [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 149-168]

 • یونگ مقایسة تطبیقی سیر کمال‎جویی در عرفان و روان‎شناسی یونگ [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 163-195]

 • یونگ و مولانا بررسی و تحلیل کهن‌الگوی آنیما در غزل‌های مولانا [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 111-153]