راهنمای نویسندگان

 

 

 

برای برقراری ارتباط با دفتر مجله  روزهای روزهای یکشنبه هر هفته ساعت 11-9  با شماره 09100210883  (مشمولی)تماس حاصل فرمایید در ضمن  از طریق ایمیل مجله adabiaterfani@alzahra.ac.ir  امکان  پاسخگویی به سوالات شما بزرگواران وجود دارد. با تشکر / دفتر مجله ادبیات عرفانی دانشگاه الزهراء(س)

 

به اطلاع نویسندگان محترم مقاله های مجله ادبیات عرفانی می رسانداز تاریخ 24/4/93 ضروری است (پس از دریافت ایمیل مجله مبنی بر قابل داوری بودن مقاله)،بابت هزینه داوری باورود به پروند ی مقاله از طریق کلیک روی کد مقاله که خدمتتان ارجاع داده شده است و به صورت آن لاین مبلغ 1500000تومان  به حساب 2177129004003بانک ملی درآمد اختصاصی معاونت پژوهشی دانشگاه واریز گردد.  با تشکر

 

 برای چاپ  نیز (پس از دریافت ایمیل مجله مبنی بر قابل داوری بودن مقاله)، باورود به پروند ی مقاله از طریق کلیک روی کد مقاله که خدمتتان ارجاع داده شده است و به صورت آن لاین مبلغ 150000 تومان  به حساب 2177129004003بانک ملی درآمد اختصاصی معاونت پژوهشی دانشگاه واریز گردد.  با تشکر

 

 بدیهی است تاخیر در پرداخت، نخست منجر به تاخیر در ارسال برای داوران و در گام بعدی سبب حذف مقاله از چرخه داوری خواهد شد.

 

شرایط پذیرش مقاله

مقاله‌های تحقیقاتی که حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان بوده، از ارزش علمی برخوردار باشد، برای بررسی و چاپ پذیرفته خواهد شد.

مقاله‌های ارسال‌شده قبلاً در مجلة دیگری چاپ نشده باشد و یا هم‌زمان به مجلة دیگری ارسال نشود.

مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله به عهدة نویسنده است.

هیئت تحریریه در رد یا قبول و اصلاح مقاله‌ها آزاد است.

مقاله‌های ارسال‌شده بازگردانده نخواهد شد.

چاپ مقاله‌ها و تقدّم و تأخّر آن‌ها مشروط به بررسی و تأیید هیئت تحریریة مجله است.

ضوابط تنظیم مقالات

مقاله‌ها باید به‌ترتیب دارای بخش‌های زیر باشد:

 • صفحة اول شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، رتبة علمی نویسنده یا نویسندگان، گروه تخصصی و دانشگاه مربوط و نشانی الکترونیک. چنانچه مقاله حاصل طرح پژوهشی یا رساله باشد، عنوان طرح پژوهشی یا رساله و نام استاد راهنما نیز درج شود.
 • چکیدة فارسی حدود 200 کلمه شامل بیان مسئله، هدف، چگونگی پژوهش، موضوع مقاله، مهم‌ترین یافته‌ها و نتیجه و کلیدواژه‌ها شامل 4 تا 6 کلمه باشد.
 • ارسال چکیدة انگلیسی در صفحه‌ای جداگانه شامل عنوان مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان، همراه با عنوان مرتبة علمی نویسنده یا نویسندگان، گروه تخصصی و دانشگاه مربوط و رتبة علمی الزامی است.
 • مقدمه شامل طرح موضوع، اهداف تحقیق و معرفی کلّی مقاله باشد.
 • متن مقاله شامل مبانی نظری، پیشینة تحقیق، بحث و بررسی، فرضیات، ارائة تحلیل‌های مناسب با موضوع، یافته‌ها و نتایج و فهرست منابع باشد.
 • پی‌نوشت‌های شماره‌گذاری‌شده شامل معادل‌های انگلیسی و توضیحات ضروری دربارة اصطلاحات و مطالب مقاله، در انتهای متن و قبل از فهرست منابع درج شود.
 • منابع فارسی و عربی به انگلیسی ترجمه یا آوانگاری شوند.
            مثال:

     -          Bordoli, J. M., E. Cuevas and P. Chacon. 1994. The role of soil organic matter in corn (Zea mays L) yield. Plant Science, 15(3):27-35.(Journal)

     -          Mahfoozi, S. And S.H. Sasani. 2009. Vernalization requirement of some wheat and barley genotypes and relationship with expression of cold tolerance under field and controlled condition. Iranian Journal of Field Crop Science, 39(1):113-126.(In Persian with English abstract)

     -          Kafi, M., M. Lahouti, A. Zand, H.R. Sharifi and M. Gholdani. 1999. Plant Physiology. Jahade- e-Daneshghahi Mashhad Press(In Persian)

 • رعایت نیم‌فاصله در تایپ مقاله‌ها الزامی است.
 • مقاله حداکثر در 20 صفحه به‌صورت تایپ‌شده در محیط word و منحصراً از طریق سامانه الکترونیک مجله(www.adabiaterfani.ir) ارسال شود.
 • مجله در ویرایش مقاله‌ها بدون تغییر در محتوای آن آزاد است.
 • فونت مقالات 13 باشد.

شیوة درج منابع

 •  فهرست منابع در پایان مقاله و براساس ‌ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده به این صورت درج شود:

کتاب: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب. نام مترجم. شمارة چاپ. محل انتشار. نام ناشر.

مقاله: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). «عنوان مقاله». نام مجله. سال و شمارة مجله.  شمارة صفحات مقاله.

پایگاه‌های اینترنتی: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار مقاله). «عنوان مقاله». نام نشریة الکترونیکی. دوره. تاریخ مراجعه به سایت. >نشانی دقیق پایگاه اینترنتی<

 • ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز (نام خانوادگی، سال: شماره صفحه) نوشته شود. در مورد منابع لاتین، به همان صورت لاتین درج شود.

 

 

 

 

 

دوفصلنامة ادبیات عرفانی در پایگاه‌های اطلاعاتی زیر نمایه می‌شود:

 

ـ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام                                             www.Isc.gov.ir

ـ پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی                                            www.SID.ir

ـ پایگاه اطلاعات نشریات کشور                                            www.magiran.com