دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-173 
1. بررسی تطبیقی عرفان شمنی و تصوف اسلامی

صفحه 7-26

بهزاد اتونی؛ مهدی شریفیان؛ بهروز اتونی


6. ماهیّت تجربة عرفانی بر پایة الگوی مدیریت احوال

صفحه 135-156

مهدی عرب جعفری محمدآبادی؛ طاهره خوشحال دستجردی؛ زهره نجفی


7. معیارهای تمییز وقایع خیال منفصل به‌مدد روش هانری کربن در تذکره‌الاولیاء

صفحه 157-173

محمد جهانگیری زینی؛ سیاوش حق‌جو؛ فرزاد بالو؛ مرتضی محسنی