دوره و شماره: دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-200 
1. بررسی تأویل و سطوح مختلف آن در حدیقة سنایی

صفحه 33-64

پویان لاری زاده؛ سید علی اصغر میرباقری فرد


3. تحلیل انتقادی تعاریف شطح

صفحه 149-174

سمانه جعفری؛ سید علی اصغر میرباقری فرد


7. معنای زندگی در مصیبت نامة عطار نیشابوری

صفحه 65-90

سید حامد موسوی جروکانی؛ حسین مسجدی؛ مصطفی گرجی؛ مهدی زمانی