دوره و شماره: دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-221 
1. تحلیل انتقادی روایت زندگی و مرگ حلاج در گفتمان انقلابی/ چپ

صفحه 7-43

آرزو ابراهیمی دینانی؛ محمدکاظم یوسف پور؛ علیرضا نیکویی