علمی- پژوهشی
بررسی تطبیقی هستی شناسی عرفانی ابوحامد غزالی و بهاءولد
بررسی تطبیقی هستی شناسی عرفانی ابوحامد غزالی و بهاءولد

محمدرضا فرضی؛ عاتکه رسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22051/jml.2022.39525.2307

چکیده
  هستی شناسی یکی از مهمترین مباحث عرفان اسلامی هست که کمابیش از ابتدای مکتوب شدن مطالب عرفانی مورد توجه عرفا و متصوفه بوده است. و هر یک از عرفای بزرگ صاحب اثر، براساس مشاهده ، مکاشفه و تجربه‌ای که خود داشته، ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
منشأ گفتمان تصوّف سیاسی در ایران و تحلیل آن بر اساس نظریۀ گفتمان لاکلائو و موفه
منشأ گفتمان تصوّف سیاسی در ایران و تحلیل آن بر اساس نظریۀ گفتمان لاکلائو و موفه

علیرضا حیدری؛ مجتبی منشی زاده؛ فائزه فرازنده پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22051/jml.2022.39651.2321

چکیده
  مانویان و مزدکیان بر اندیشه‌های پس از خود اثر گذاشتند. یک ویژگی برخی نحله‌های عارفان و صوفیان، اعتراض علیه حکّام جبّار و وضعیت ظالمانۀ حاکم بر جامعه است. در این پژوهش، بر اساس منابع مکتوب ادبیات زرتشتی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تأثیرپذیری متون نقّالیِ شاهنامه از عناصر صوفیانه
تأثیرپذیری متون نقّالیِ شاهنامه از عناصر صوفیانه

بهزاد اتونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22051/jml.2022.40109.2335

چکیده
  هر چند سنّت نقّالی به معنای خاص آن، احتمالاً چند‌ صد سال پیش از حکومت صفویه در ایران وجود داشته است، ولی به‌طور گسترده، دورة رواج واقعیِ نقّالی به عهد صفوی بازمی‌گردد. نقّالی به انواع گوناگونی چون: پرده‌خوانی، ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
مناجات ـ قصه‌های مثنوی
مناجات ـ قصه‌های مثنوی

طاهر لاوژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22051/jml.2022.39919.2326

چکیده
  «مناجات» در مثنوی از یک طرف مفهومی مکاشفه‌ای دارد و از سوی دیگر نقشِ هنریِ آن، اغلب توضیح مضامین و تبیینِ مفاهیم قصه‌های آن است. مولانا به منظور بیان نکاتِ عرفانی و در جهت تکمیلِ دقایقِ باطنی خویش، ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
سه‌گانۀ اسلام، ایمان و احسان از نظر خواجه یوسف همدانی (با تکیه بر دست‌نویس نویافتۀ الکشف)
سه‌گانۀ اسلام، ایمان و احسان از نظر خواجه یوسف همدانی (با تکیه بر دست‌نویس نویافتۀ الکشف)

مدینه پورمحمود؛ منصور معتمدی؛ زهرا اختیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22051/jml.2022.39828.2323

چکیده
  اسلام، ایمان و احسان، سه‌گانۀ اصلی ابعاد زندگی دنیوی و اخروی است. مستند این سه‌گانه، حدیثی است معروف به حدیث جبرئیل که نشان می‌دهد اسلام بر اعمال ظاهری، ایمان بر اعمال باطنی و احسان بر مشاهده و رؤیت ...  بیشتر