کلیدواژه‌ها = پدیدارشناسی
تعداد مقالات: 3
1. مؤلفه­ های پدیدارشناسی هوسرلی

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 173-204

علی اکبر سام خانیانی


2. تحلیل سوانح­ العشاق از دیدگاه «من استعلایی» پدیدارشناختی

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 33-64

راضیه حجتی زاده


3. نقد و تحلیل پدیدارشناختی عرفان روزبهان با تأکید بر مبحث «تجلیات التباسی» در عبهرالعاشقین

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-26

طاهره خوشحال دستجردی؛ راضیه حجتی زاده