نویسنده = سید علی اصغر میرباقری فرد
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأویل و سطوح مختلف آن در حدیقة سنایی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 33-64

پویان لاری زاده؛ سید علی اصغر میرباقری فرد


2. هستی و مراتب آن از دیدگاه عزیز نسفی

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 93-121

احسان رئیسی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ محسن محمدی فشارکی؛ حسین آقاحسینی


3. مقایسة تطبیقی سیر کمال‎جویی در عرفان و روان‎شناسی یونگ

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 163-195

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ طیبه جعفری