نویسنده = محمد بهنام فر
تعداد مقالات: 3
1. نقد جایگاه عرفانیِ سیرالعباد بر اساس ساحتهای شخصیّتی سنایی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 103-123

هادی جوادی امام زاده؛ محمد بهنام فر


2. رویکرد تطبیقی – تحلیلی ملال و گریز از آن در اندیشه سنایی و شوپنهاور

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1391، صفحه 47-72

مصطفی خورسندی شیرغان؛ محمد بهنام فر


3. تحلیل ساختار و سبک مکاتیب سنایی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-32

محمد بهنام فر