نویسنده = مهدی شریفیان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی عرفان شمنی و تصوف اسلامی

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-26

بهزاد اتونی؛ مهدی شریفیان؛ بهروز اتونی