نویسنده = کبری بهمنی
تعداد مقالات: 1
1. صورت های احسن «خود» در واقعه های روزبهان بقلی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 91-114

کبری بهمنی؛ محبوبه مباشری