نویسنده = طاهره خوشحال دستجردی
تعداد مقالات: 1
1. ماهیّت تجربة عرفانی بر پایة الگوی مدیریت احوال

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-156

مهدی عرب جعفری محمدآبادی؛ طاهره خوشحال دستجردی؛ زهره نجفی