نویسنده = زهرا عامری
تعداد مقالات: 1
1. بازتاب نماد آینه در عرفان و اسطوره با تکیه بر بندهشن و مرصادالعباد

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1394، صفحه 143-174

زهرا عامری؛ مهین پناهی